Редовно Общо събрание на БАП 4 юни 2016 г

До всички членове на Българска асоциация по психотерапия
Управителният съвет на Българска асоциация по психотерапия, на основание чл. 11, ал.2 от устава на БАП, кани всички членове на асоциацията на ГОДИШНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ.
Събранието ще се проведе на 04 юни 2016г. от 17.00ч. на адрес: гр. София, СУ “Климент Охридски”, Втора заседателна зала при следния дневен ред:
1. БАП – организационни предизвикателства и перспективи при стандартизация и акредитация на обученията по психотерапия – въведение от председателя на
УС;
2. Представяне на състоянието и дейността на терапевтичните модалности – групови членове на БАП, за изтеклия период;
3. Отчет на УС и на постоянните комисии към БАП за изтеклия период;
4. Финансов отчет;
5. Представяне на дейността на работната група по научно-публицистичната дейност и на първия сборник по психотерапия на БАП;
6. Разни.
С уважение,
УС на БАП
03 май 2016г.