Как да стана член на БАП?

Според Устава на БАП, раздел ІІІ. Членство, Чл. 5. , ал. 2. Пълноправен индивидуален член на БАП може да бъде физическо лице, което работи в областта на психотерапията в съответствие с професионалните стандарти и етични норми на БАП;

Допълнителна информация: Индивидуалното членство не е представително за професионалното практикуване като психотерапевт. Необходимо е професионалният психотерапевт да бъде вписан в Регистъра на психотерапевтите в България. Кандидатстването за Регистъра след минимум една година членство в БАП става по описаната процедура най-долу на тази страница.

За да станете пълноправен индивидуален член на БАП е необходимо:

1) Да се съобразите със стандартите на асоциацията, съответно да опишете в заявлението за членство подготовката си в психотерапевтичния метод.

За завършено психотерапевтично обучение е приет стандарт за премината подготовка от 3200 учебни часа, от които:

  • 1800 учебни часа общообразователни, в рамките на университетско образование по психология, психиатрия или съответни на тях университетски програми или специализирано образование по психотерапия (не по-малко от 3 години)
  • 1400 учебни часа специализирана част на обучение в метода (не по-малко от 4 години)

В заявлението се описват и следните раздели:

  • Личен психотерапевтичен опит – включва обучителна анализа, собствен опит или други методи съдържащи елементи на себерефлексия, терапия и личен опит (не по-малко от 250 часа)
  • Теоретично обучение – включва отчасти общообразователна и университетска теоретична подготовка по психотерапия и друга част специфична теория на метода (модалността)
  • Практика – включва собствена практика под супервизия с продължителност поне 2 години
  • Стаж в институция за психично здраве или еквивалентен професионален опит включващ опит с психосоциални кризи и взаимодействие с други специалисти в областта на психичното здраве

 

2) Да сте запознат/а и съгласен/а с Устава и Етичния кодекс на БАП.

3) Да попълните Заявление за индивидуален член (можете да изтеглите документа от линка по-долу).

4) Да представите две препоръки от квалифицирани членове на БАП. В случай, че поръчителите преценят, е необходимо поне пред единия от тях да представите клиничен случай от своята практика.

5) Да представите дипломи и документи, с които да удостоверите описаното в заявлението (диплома от ВУЗ, сертификат или удостоверение за завършване от психотерапевтичната модалност или други съответни документи).

6) В случай, че нямате или не можете да представите диплома, да представите Удостоверение от организацията, в която се обучавате или сте завършили подготовката си, с което се удостоверява нивото на квалификация, брой часове премината теоретично подготовка,  брой часове личен опит, брой часове практика под супервизия, брой часове стаж и друго, ако е специфично за модалността (можете да изтеглите образез за документа от линка по-долу).

Подаването на заявлението става по мейл със сканирани документи с личен подпис на кандидата, на поръчителите и на съответните удостоверяващи организации.

Бланки за изтегляне:

 

За да станете групов член на БАП е необходимо:

1) Да отговаряте на стандартите на асоциацията, описани в раздел Стандарти и обучение.

2) Да сте запознати и съгласни с Устава и Етичния кодекс на БАП.

3) Да попълните Заявление за групово членство (образец можете да изтеглите от тук…).

 

За повече информация и кандидатстване, моля пишете на: b.a.psychotherapy@gmail.com