Европейски сертификат

Процедура на БАП за Кандидатстване за Европейски сертификат по психотерапия (ЕСП) чрез Националната акредитираща организация (НАО)

1. Орган по кандидатстването за Европейски сертификат по психотерапия (ЕСП) чрез Националната акредитираща организация (НАО) за България – БАП е нейният УС

2. Условия за кандидатстване за Европейски сертификат по психотерапия (ЕСП) чрез Националната акредитираща организация (НАО)

А. За ЕСП могат да кандидатстват всички психотерапевти, вписани в регистъра на БАП или психотерапевти, отговарящи на критериите за получаване на ЕСП;

Б. Кандидатите трябва да представят копия от оригинални документи на английски език удостоверяващи завършено обучение, продължителност и съдържание на обучението си, съответстващо на изискванията на ЕАП:

 1. Общата продължителност на обучението по психотерапия е 3200 учебни часа, разпростиращи се върху не по-малко от 7 годишен период на продължителност, от които първите 3 години са еквивалент на университетска степен. Следващите не по-малко от 4 години трябва да бъдат в специализирано психотерапевтично обучение (тренинг). Съотношението на елементите на обучението трябва да отговаря на стандартите на Европейската организация, представляваща метода в ЕАП.
 2. Обучението трябва да отговаря на критериите на ЕАП за базисно професионално обучение и включва следните елементи:
 • Личен психотерапевтичен опит – включва обучителна анализа, собствен опит или други методи, съдържащи елементи на себерефлексия, терапия и личен опит (не по-малко от 250 уч. ч.)
 • Теоретично обучение – включва отчасти общообразователна и университетска теоретична подготовка по психотерапия и друга част специфична теория на метода (модалността). Специфичното теоретично обучение трябва да включва:
  • теории за човешкото развитие;
  • познаване на други психотерапевтични подходи;
  • теория за промяната;
  • познаване на социалните и културни елементи, имащи отношение към психотерапията;
  • психопатология
  • теории за оценка и интервенции
 • Практика – включва собствена практика с метода под супервизия, с продължителност поне 2 години
 • Стаж в институция за психично здраве или еквивалентен професионален опит включващ опит с психосоциални кризи и взаимодействие с други специалисти в областта на душевното здравe
 • Супервизия, обучение и лична терапия (собствен опит) се извършват от квалифицирани според стандартите на БАП специалисти

3. Процедури за издаване на ЕСП

Ако УС на БАП (НАО) одобри кандидатурата, БАП влиза в контакт с представителя на метода (модалността) в ЕАП и ако бъде одобрена, тя се предоставя на Регистратора на ЕАП. Регистратора проверява формалната изрядност на кандидатурата и ако тя отговаря на стандартите и е платена таксата за издаване на ЕСП, Главният офис във Виена издава сертификата, вписва психотерапевта в регистъра си и изпраща сертификата на НАО или директно на кандидата.

4. Процедура за обжалване и оплаквания

А. УС на БАП приема и обнародва на сайта на БАП “Процедура за обжалване и оплаквания”, която се утвърждава от ОС

Б. За обжалване или оплакване от решенията на ЕАП важат процедурите на ЕАП

5. Признаване на старейшинство

Процедурата по излъчване и приемане на кандидатури за присъждане на “старейшинство” от БАП, съобразно изискванията на ЕАП, приета от ОС на БАП, е валидна, както за кандидатстване за ЕСП, така и за първоначално вписване в регистъра на психотерапевтите на БАП.