Покана за Общо отчетно-изборно събрание на БАП

До всички членове на „Българска асоциация по психотерапия“

Уважаеми колеги,
Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация по психотерапия“ (наричано
по-долу за краткост „БАП“), с ЕИК 121468804, седалище и адрес на управление: гр.
София, п.к. 1000, ул. „Георги С. Раковски“ № 81, на основание чл. 11, ал. 2 от Устава на
сдружението, кани всички свои членове на редовно Отчетно – изборно общо събрание.
Редовното Отчетно – изборно общо събрание ще се проведе на 30.06.2024 г. /неделя/ от
16:00 ч., в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 58, Проджект Лаб, етаж 2, зала
„Европа“, при следния

ДНЕВЕН РЕД

Точка 1. Отчет за работата на Управителния съвет и комисиите към БАП (Комисия по
стандартите, Комисия по етика, Контролна комисия), националния делегат на БАП към
ЕАП. Дейностите, реализирани от УС на БАП за периода 15.10.2023г. – 30.06.2024г.
Работата на комисиите и националния делегат за периода 20.06.21 г. – 30.06.24 г.
Предложения за бъдещи дейности.
Точка 2. Представяне и приемане на годишния финансов отчет на сдружението за
отчетната 2023г.
Точка 3. Взимане на решение за обявяване на годишния финансов отчет на БАП за
2023г. в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към
Агенция по вписванията в законоустановения срок и съгласно законовия ред.
Точка 4. Предложение за промяна в устава на БАП (уточняване на детайли).
Точка 5. Предложение за промяна на членския внос. Отпадане на ежегодната такса
регистър.
Точка 6. Избор на ръководни органи.
Точка 7. Разни.

Каним Ви най-учтиво да вземете участие в работата на Общото събрание.

Молим, в случай, че групов член на БАП няма възможност да бъде представляван от
официалния си представител – Председателя, същия да упълномощи писмено колега,
който да представлява и гласува на ОС на БАП от името на груповия член.
В случай, че Вие като индивидуален член не можете да присъствате лично, да
упълномощите писмено свой колега – член на БАП, който да упражни вашия глас.
При липса на кворум на основание чл. 12, ал. 1 от Устава на БАП и чл. 27 от ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе в същия ден от 17:00 ч., на същото място по описания
начин и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

гр. София

С уважение,
от името на УС на БАП
Ваня Овчарова,
Председател

29.05.2024 г.