ОБЩО СЪБРАНИЕ на БАП 29.06.2019г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ“ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ /БАП/“

 Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация по психотерапия /БАП/“ (наричано по-долу за краткост „Сдружението“), с ЕИК 121468804, със седалище и адрес на управление: гр. София 1142, район „Средец“, ул. „Любен Каравелов“ № 15, на основание чл. 11, ал. 2 от Устава на сдружението, свиква общо събрание на сдружение „Българска асоциация по психотерапия“ на 29.07.2019 г. (понеделник) от 10:00 ч. в гр. София 1142, район „Средец“, ул. „Любен Каравелов“ № 15, при следния

дневен ред:

Точка 1. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението за отчетната 2017 г.

Точка 2. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението за отчетната 2018 г.

Точка 3. Взимане на решение за обявяване на годишните финансови отчети на сдружението за 2017 г. и 2018 г. в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията в законоустановения срок и съгласно законовия ред.

Точка 4. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 12, ал. 1 от Устава на сдружението и чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

С уважение,

Марина Ангелова – Председател на Управителния съвет на „Българска асоциация по психотерапия“

гр. София, 29.06.2019 г.