Поддържане на Регистър на психотерапевтите

От 2006 година БАП създава и поддържа национален Регистър на професионалните психотерапевти за България. Вписаните психотерапевти отговарят на европейските професионални стандарти за квалификация и практикуване на психотерапия.

Каква е разликата между членство в БАП и вписване в Регистъра на психотерапевтите?

Членове на БАП могат да бъдат професионалисти от областта на помагащите професии, практикуващи или изучаващи някой от официално представените методи (модалности) на психотерапия в България. Макар и изискванията за прием в Асоциацията да са високи, не е задължително кандидатите за членство да са завършили своето формиране и да имат придобита квалификация по метода за да бъдат одобрени.

От друга страна, необходимостта да се легитимира и гарантира квалификацията на практикуващите психотерапевти доведе до инициативата за изграждане на национален Регистър на психотерапевтите в Република България. В него могат да бъдат вписани само професионалисти с доказана квалификация и опит, съгласно стандартите на БАП и Европейската асоциация по психотерапия. За целта, БАП започна процедура по Удостоверяване на правоспособност по психотерапия, за която може да се кандидатства два пъти годишно. Повече за информация за Регистъра и процедурите за вписване в него можете да научите тук…

Необходимо ли е да съм член на БАП за да бъда вписан/а в Регистъра?

Да, членството в Асоциацията (индивидуално или групово) е предварително изискване за Удостоверяване на правоспособност.

Вписване в Регистъра


A. Вписване в регистъра на БАП се извършва от УС на БАП, след като КС е утвърдила кандидатурата на психотерапевта.

  • Регистрацията е валидна 5 години от датата на вписването, след което психотерапевта периодично кандидатства за нова 5 годишна пререгистрация с молба до КС.
  • Комисията по стандартите преценява дали кандидатът за пререгистрация съответства на критериите за продължаващо обучение на БАП и предлага на УС пререгистрация на психотерапевта. УС преценява и евентуални сигнали за нарушения на етиката и стандартите на професионалната практика или финансово неуредени взаимоотношения с БАП и след одобрение пререгистрира психотерапевта.

Б. Регистърът на психотерапевтите се оповестява на сайта на БАП.

В. Процедурата за отписване от регистъра на психотерапевтите се свежда до решение на УС. Причини за отписване могат да бъдат: неуредени финансови въпроси с БАП, или здравословно или друго състояние, което не позволява на психотерапевта да практикува, или сериозни нарушения на професионалната етика или стандарти, или собствено желание на психотерапевта. При всички положения тази процедура включва изслушване или получаване на писмено обяснение или становище на психотерапевта, ако това е практически възможно.

Г. УС на БАП определя регистрационните и годишни такси за регистрация на психотерапевтите, а ОС ги потвърждава.

Пълният текст на Процедурите и Правилниците на БАП можете да прочетете в раздел Стандарти и обучение.

Заявки и документи за Регистъра се приемат два пъти годишно както следва:

  • за разглеждане през м. Октомври – срок до 15 септември всяка година
  • за разглеждане през м. Април – срок до 15 март всяка година

Документи за кандидатстване:

Такси:

40 лв. – за подаване и обработка на документите, включва таксата за първата година в Регистъра

30 лв. – за поддръжка на членството за една година

Забележка: Таксата за вписване и поддържане на членството в Регистъра е отделна от годишния членски внос към БАП.

Изпращайте документите до Секретаря на Комисията по стандартите на БАП – Марина Ангелова

E-mail standards@psychotherapy-bg.org