ИЗЯВЛЕНИЕ на БАП във връзка с етичен казус

Във връзка с отправено отворено писмо към Управителния съвет на Българска асоциация по психотерапия, респективно Етичната комисия да вземе отношение по описания в него казус, Етичната комисия на БАП формулира следното

ИЗЯВЛЕНИЕ

Етичната комисия на БАП се отнася със сериозно внимание и загриженост към публични изяви, които касаят въпроси от полето на психотерапията – масмедии, сайтове, блогове, телевизия, радио, печатни издания и т.н.

БАП е организация, в която членовете на различните модалности дискутират въпроси, свързани с професионалната етика на психотерапевта. Темата е още по-значима, що се касае до широката общественост и потребителите на психотерапевтични услуги, които нямат представа от специализирания кодекс на професионалистите, които работят с човешко страдание.

Според общия принцип “Отговорност” от етичния кодекс на БАП и ЕАП (Европейската асоциация по психотерапия), в своята практика психотерапевтите се стремят да поддържат най-високите стандарти на професията. Те поемат отговорност за последиците от действията си и полагат всички усилия, за да гарантират, че работата им е от полза за подобряването на психичното здраве на клиента/пациента.

В посочения казус засегнатите страни не са индивидуални членове на БАП и въпреки това, част от повдигнатите в него въпроси са свързани с професионалните етични принципи в областта на психичното здраве.

Професионалното отношение в личния или публичен контакт с пациентите изисква въздържаност и неутралност от страна на терапевта. Никой терапевт не е защитен от излизане от границите на професионалната си роля, но негова отговорност е да запази критичност към подобни свои прояви. За това спомагат професионалната супервизията, обучителните мероприятия, регулярния контакт и конструктивната обратна връзка от колеги и обучители, членството в професионални организации и т.н. (в област ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ от Етичния кодекс.)

Понякога в медийното пространство ставаме свидетели на публични изяви на психолози или психотерапевти, които са в процес на подготовка и обучение и все още не са възприели, осмислили и интегрирали професионалните етични принципи на професията.

В някои от случаите може да става дума за публични изяви с акцент върху външния вид и поведение, употребата на необичайно за професионалната позиция на терапевта облекло (сексуализиран образ, например снимки или видео съдържание по бански, бельо и т.н.). В случай, че подобно съдържание е лесно достъпно до потенциални и реални клиенти/ пациенти, то крие риск от сексуализация на отношенията, и от психотерапевтична гледна точка представлява излизане от границите на професионалната роля. А това, от своя страна, носи допълнителен риск за цялостното психично благополучие на потребителите на психотерапия.  Уважаването и удържането на границите на професионалната роля е лична отговорност и гаранция за проява на критичност и осмислено професионално поведение.

Рекламирането, публичните обещания, даването на съвети, изнасянето на поверителна информация или недостоверните/непроверени данни и заблуди, неадекватният външен вид, изкривяват публичната представа за психотерапията, уронват престижа на професията и допринасят за девалвиране на лечебната полза от работата ни. Ето защо ЕК на БАП предлага следните превантивни насоки:

  1. Груповите членове на БАП да запознаят своите индивидуални членове и обучаващите се в психотерапевтична модалност с обновения Етичен Кодекс на БАП, осъвременен с новите насоки за етични принципи на Европейската асоциация по психотерапия.
  2. Обучителните институции към отделните модалности да включат в хорариума на обученията си освен запознаване с Етичния кодекс на БАП и определени часове за обсъждане на конкретни етични казуси от практиката (Виж напр. Въпросник от изследване на Европейската асоциация по когнитивно-поведенческа терапия).
  3. Груповите членове да обособят дейности по мониторинг на публичните изяви на своите индивидуални членове и студенти и да реагират своевременно на нарушения на етичните норми.
  4. БАП да подготви брошура с професионалните стандарти и етични норми на Европейската асоциация по психотерапия и да информира Висшите учебни заведения, научните и професионални дружества, граждански организации (НПО), които предоставят психотерапия в рамките на социални услуги, за да се повлияе на все по-широкото разпространяване на популярни ненаучни възгледи в полето на психотерапията.

За психотерапията в медийното пространство би било от полза да се говори най-вече в смисъла на общодостъпна професионална дейност, която се реализира при определени условия, стриктното спазване на ясни професионални граници, продължаващо професионално развитие и етични норми в синхрон с добрите професионални практики и европейските стандарти.

С обновения Етичен кодекс на БАП, съобразен с европейските етични принципи, може да се запознаете на следната страница.