A. Вписване в регистъра на БАП се извършва от УС на БАП, след като е утвърдила кандидатурата на психотерапевта.

  • Регистрацията е валидна 5 години от датата на вписването, след което психотерапевта периодично кандидатства за нова 5 годишна пререгистрация с молба до КС.
  • Комисията по стандартите преценява дали кандидатът за пререгистрация съответства на критериите за продължаващо обучение на БАП и предлага на УС пререгистрация на психотерапевта. УС преценява и евентуални сигнали за нарушения на етиката и стандартите на професионалната практика или финансово неуредени взаимоотношения с БАП и след одобрение пререгистрира психотерапевта.

Б. Регистърът на психотерапевтите се оповестява на сайта на БАП.

В. Процедурата за отписване от регистъра на психотерапевтите се свежда до решение на УС. Причини за отписване могат да бъдат: неуредени финансови въпроси с БАП, или здравословно или друго състояние, което не позволява на психотерапевта да практикува, или сериозни нарушения на професионалната етика или стандарти, или собствено желание на психотерапевта. При всички положения тази процедура включва изслушване или получаване на писмено обяснение или становище на психотерапевта, ако това е практически възможно.

Г. УС на БАП определя регистрационните и годишни такси за регистрация на психотерапевтите, а ОС ги потвърждава.

Пълният текст на Процедурите и Правилниците на БАП можете да прочетете в раздел Стандарти и обучение.

Заявки и документи за Регистъра се приемат два пъти годишно както следва:

  • за разглеждане през м. Октомври – срок до 15 септември всяка година
  • за разглеждане през м. Април – срок до 15 март всяка година

Документи за кандидатстване:

Таксата за вписване в Регистъра понастоящем е:

40 лв. – подаване и обработка на документите,

30 лв. – поддръжка на членството за една година /10 % от минималната работна заплата/

Забележка: Таксата за вписване в Регистъра е отделна от годишния членски внос за БАП. За първата година таксата от 30 лв. включва и поддръжка. От втората година на вписване се заплаща само поддръжка.

Изпращайте документите до Марина Ангелова – Секретар на Комисията по стандартите на БАП

E-mail marina.angelova.p@gmail.com