Устав

Устав на Българска асоциация по психотерапия

I.            ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Българската асоциация по психотерапия (наричана по нататък “БАП”) е сдружение с идеална цел на лица, които упражняват психотерапевтична работа, профилактична, изследователска, преподавателска, консултативна и друга професионална дейност в областта на психотерапията, които приемат този устав, отговарят на условията за членство и са заявили свободна воля за участие.

Чл.2. БАП е юридическо лице с нестопанска цел определено да извършва дейност в обществена полза в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) със седалище гр. София.

 

II.            ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТ

Чл.3. Целите на БАП са:

(1)   да обединява, при запазване на различията, и представлява лицата, които практикуват или са в процес на обучение по психотерапия, в името на чистотата и престижа на професионалната им дейност, в интерес на своите членове и на техните клиенти;

(2)   да съдейства за изясняване и преодоляване на противоречията и изолацията между различните специалисти и организации в областта на психотерапията чрез откритост, широка и навременна информираност и постоянен диалог;

(3)   да съдейства за усъвършенстването на квалифицираното, професионално етично, свободно и достойно упражняване на психотерапията в Република България;

(4)   да съдейства за подобряване на психичното здраве на индивида.

 

Чл.4. За постигане на своите цели БАП:

(1)   създава условия за свободно обсъждане на всички проблеми в областта на психотерапията в обстановка на доверие, колегиалност и зачитане на възгледите и мненията на всеки свой член;

(2)   приема и изисква спазването на стандарти за обучение, формиране и практикуване в областта на психотерапията,  отчитайки европейските и световни такива, съгласно Стандарти на БАП за правоспособност по психотерапия и Правилник на БАП за удостоверяване на правоспособност за упражняване на професията „психотерапевт“;

(3)   приема и утвърждава етични норми на психотерапията в съответствие с изискванията на ЕАП, контролира и гарантира спазването им съгласно Етичен кодекс на БАП;

(4)   насърчава и подпомага професионалното обучение и дейност на своите членове, изследователската работа и информационния обмен в областта на психотерапията;

(5)   улеснява достъпа и разпространението на знания в областта на психотерапията за специалисти от други области и за обществеността;

(6)   изразява мнението на общността на специалистите по психотерапия по всички въпроси при определяне на държавната политика и законодателството в тази област;

(7)   представлява общността на специалистите по психотерапия в страната и пред чуждестранни институции и организации, като развива връзки при взаимен интерес и осъществява сътрудничество, координация и взаимопомощ със сродни национални и международни професионални и научни организации за постигане на своите цели;

(8)   представлява БАП в Европейската асоциация по психотерапия (ЕАП) чрез национален делегат. Националният делегат на БАП в ЕАП се предлага от управителния съвет и се избира на общо събрание с мандат 3 години;

(9)   създава и поддържа публичен Регистър на психотерапевтите в РБ. Регистърът включва правоспособните психотерапевти, приети за членове на БАП и преминали процедурата за удостоверяване на правоспособност пред Комисията по стандарти на БАП.

 

III.            ЧЛЕНСТВО

 

Чл. 5. (1) Членовете на БАП са пълноправни и асоциирани и всеки от тях може да бъде индивидуален или групов член.Всички членове приемат устава, етичните норми и професионалните стандарти на асоциацията;

(2) Пълноправен индивидуален член на БАП може да бъде физическо лице, което работи в областта на психотерапията в съответствие с професионалните стандарти и етични норми на БАП;

(3) Пълноправен групов член може да бъде юридическо лице с предмет на дейност отговарящ на професионалните стандарти и етични норми на БАП и провеждащ обучение по психотерапия в съответната модалност, отговарящо на стандартите за обучение на ЕАП;

(4) Квалифициран член на БАП е пълноправен член, който има най-малко 8 години практика в областта на психотерапията в съответствие с професионалните стандарти и етични норми на БАП. Квалифицираните членове могат да кандидатстват за вписване в Регистъра със заявка съгласно образец;

(5) Асоцииран индивидуален член на БАП може да бъде всяко физическо лице, което има професионален интерес към психотерапията;

(6) Асоцииран групов член на БАП може да бъде юридическо лице с предмет на дейност, съвместим с този на БАП;

(7) Асоциираните членове на БАП имат право на съвещателен глас;

(8) Почетен член на БАП може да бъде лице с особено значим принос към психотерапията или за постигане целите на асоциацията. Почетните членове се приемат от общото събрание по предложение на управителния съвет.

 

Чл. 6. (1) Желаещите да станат членове на БАП, подават писмено заявление до управителния съвет по образец, придружено от писмените препоръки на двама квалифицирани членове. Управителният съвет се произнася в 1-месечен срок от подаване на документите;

(2) Отказът на управителния съвет по ал. 1 се мотивира и се съобщава писмено на кандидата, който може да го обжалва пред контролния съвет на БАП в 14-дневен срок от получаване на съобщението. Ако контролният съвет уважи жалбата, въпросът се разглежда и решава от общото събрание, чието решение е окончателно;

(3) Искания за промяна в категорията на членството се приемат от управителния съвет;

(4) Решението за приемане на различните категории членове се взима в съответствие със стандартите и нормите на асоциацията;

(5) Почетните членове се приемат от общото събрание по предложение на управителния съвет.

 

Чл. 7. (1) Членството в БАП се прекратява:

•  с подаването на писмено заявление до управителния съвет;

•  при смърт, поставяне под запрещение или прекратяване на юридическото лице – член на БАП;

•  при изключване.

(2) Член на БАП може да бъде изключен:

•  с изтичане на една година, за която не е плащан членски внос, като това не важи за почетните членове;

•  при отпадане на условията за членство;

•  при системно или грубо нарушаване на устава, на приетите професионални стандарти, етични норми или решения на органите на асоциацията.

(3) Изключването по т. 1 и 2 на предходната алинея става по решение на управителния съвет, което подлежи на обжалване по реда на чл. 6, ал. 2, а изключването по т. 3 става с решение на общото събрание, по предложение на управителния съвет.

 

Чл. 8. (1) Всички категории членове на БАП имат право:

•  да излагат свои възгледи и правят предложения за изменения на устава и на други документи на БАП, както и по всички въпроси, свързани с психотерапията и с дейността на асоциацията;

•  да присъстват на заседанията на общото събрание и на управителния съвет;

•  да ползват с предимство програмите на БАП за професионално обучение, информация и изследователска работа;

•  да получават съдействие, съобразно компетентността на БАП, за решаване на техни професионални проблеми;

•  да бъдат информирани за всички дела на БАП.

(2) Пълноправните членове на БАП имат право и да избират и да бъдат избирани в органите на асоциацията, с изключение на пълноправните групови членове, които могат само да избират.

 

Чл. 9. (1) Всички категории членове на БАП са длъжни:

•  да спазват устава, приетите професионални стандарти, етични норми, както и решенията на органите на асоциацията и другите приети документи;

•  да изпълняват поетите от тях задължения към БАП;

•  да плащат редовно членския си внос в размер и по ред, определен от общото събрание.

(2) Асоциираните членове на БАП (индивидуални и групови) заплащат половината от встъпителния и годишен членски внос, определен за пълноправните членове.

(3) Почетните членове не заплащат членски внос.

 

IV.            УСТРОЙСТВО

Чл. 10. (1) Органи на БАП са общото събрание, управителният съвет, контролният съвет, комисията по етика и комисията по стандартите.

(2) При необходимост органите на БАП могат да образуват свои помощни органи при условия и ред, определени в решението за тяхното образуване.

(3) Членовете на БАП могат да образуват тематични секции или регионални клонове, чиято дейност се регламентира с правилник, утвърден от управителния съвет.

 

V.            ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл. 11. (1) Общото събрание е върховен орган на БАП и се състои от всички нейни пълноправни членове.

(2) Общото събрание се свиква от управителния съвет най-малко веднъж годишно.

1.      Поканата за свикване на Общото събрание се обявява най-малко един месец преди датата на провеждане и трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

2.      Поканата се изпраща по електронен път на предоставилите електронен адрес членове на БАП. Изпращането на поканата може да става и по пощата, в случай, че член на асоциацията изрично е посочил това свое желание и е дал актуален адрес, на който да бъде изпратена поканата.

3.      Поканата се публикува на официалната страница на БАП в Интернет най-малко един месец преди насрочения ден.

4.      За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на представените/присъстващите членове. Пълноправните членове или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и протоколчика на събранието.

5.      За събранието се уведомяват и асоциираните членове.

(3) Общото събрание може да бъде свикано и по искане на една трета от членовете му или на контролния съвет, като се посочи дневния ред. Ако в този случай управителният съвет не свика общото събрание в двуседмичен срок, то се свиква от районния съдия по писмено искане на заинтересуваните членове или упълномощено от тях лице.

(4) Извънредно Общо събрание се провежда, когато важни причини налагат това.

 

Чл. 12. (1) Общото събрание се смята за законно, ако на него присъстват повече от половината от пълноправните членове на БАП. Ако не се явят необходимият брой членове, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се смята за законно, колкото и пълноправни членове да се явят.

(2) В общото събрание всеки пълноправен член на БАП, включително пълноправните групови членове, имат право на един глас. Асоциираните членове на БАП, които присъстват на събранието, участват само със съвещателен глас. Не се допуска гласуване по пълномощие, освен за представители на груповите членове.

(3) Никой член няма право да гласува при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг, неговите възходящи и низходящи роднини, както и до роднините му по съребрена линия и по сватовство до втора степен.

 

Чл. 13. Общото събрание:

•  изменя и допълва устава, приема професионалните стандарти и етични норми на асоциацията;

•  взема решение за прекратяване на БАП или за сливането и с друго сдружение;

•  избира и освобождава председателя, заместник председателите, секретаря, касиера и членовете на управителния съвет, членовете на контролния съвет, на комисиите по етика и по стандартите, като определя и изменя общия брой на членовете;

•  утвърждава бюджета на БАП, определя встъпителния и годишен членски внос на членовете, както и реда за събирането му;

•  приема отчетите на органите на БАП и взема решения по тях;

•  определя печатните органи на БАП;

•  решава какви постоянни платени служители на БАП да бъдат назначавани, като определя и изменя тяхното възнаграждение;

•  изключва членове на БАП в предвидените случаи;

•  решава спорове между органите и членовете на БАП;

•  взема решения за делегиране на свои правомощия на управителния съвет, както и по всички останали въпроси от неговата компетентност или по други въпроси, свързани с дейността на БАП, които не могат да бъдат решени от други органи на асоциацията.

 

Чл. 14. (1) Общото събрание взема решения с мнозинство повече от половината от присъстващите редовни членове, като решенията за изменение на устава и на приетите професионални стандарти и етични норми, както и за прекратяване или сливане на сдружението с друго, се вземат по предложение на управителния съвет и с мнозинство повече от 2/3 от присъстващите редовни членове.

(2) По въпроси, не вписани в обявения дневен ред, не могат да се вземат решения, освен ако общото събрание реши да ги включи допълнително в дневния ред. Това не важи за отстраняване на членовете на управителния съвет и за избиране на нови вместо тях.

 

VI.            УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 15. (1) Управителният съвет се състои от председател, първи заместник председател, втори заместник председател, секретар, касиер и най-малко двама члена, които се избират от общото събрание. Най-малко 2/3 от състава на управителния съвет трябва да е от квалифицирани членове на БАП, включително председателя и заместник председателите. До избирането на нов управителен съвет, старият управителен съвет продължава да изпълнява своите функции.

(2) По време на мандата им членовете на управителния съвет не могат да бъдат избирани в контролния съвет.

(3) Управителният съвет се избира от общото събрание за срок от 3 години.

(4) Членовете на управителния съвет не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата.

Чл. 16. (1) Управителният съвет се свиква от председателя най-малко 2 пъти между 2 общи събрания. Управителният съвет може да бъде свикан и по искане на една трета от членовете му. Ако в този случай председателя не го свика в двуседмичен срок, лицата поискали свикването, имат това право.

(2) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от неговите членове.

Чл. 17. (1) Управителният съвет:

•  представлява БАП чрез своя председател;

•  определя и направлява дейността на БАП съгласно устава и решенията на общото събрание;

•  предлага и упражнява бюджета на БАП;

•  стопанисва и се разпорежда с имуществото на БАП;

•  изключва членове на БАП в предвидените случаи;

•  определя и изменя състава на редакционните тела на печатните органи на БАП и наблюдава издателската дейност;

•  взема решения за делегиране на свои правомощия на председателя;

•  при необходимост тълкува устава на БАП;

•  взема решения по всякакви други въпроси, които са съобразени с устава и допринасят за постигане на целите на БАП.

(2) Управителният съвет организира най-малко на всеки 2 години редовна конференция на БАП с научна и образователна програма.

Чл. 18. Управителният съвет взема решения с мнозинство повече от половината от присъстващите негови членове. При равен брой гласове решаващ е гласът на председателя.

Чл. 19. (1) Председателят на управителния съвет решава всички текущи въпроси на БАП в съответствие с устава и решенията на нейните органи.

(2) Председателят назначава и предлага за освобождаване председателите и членовете на помощните органи, образувани от управителния съвет. Той назначава и освобождава служителите на БАП съгласно решенията на общото събрание.

(3) Председателят може да сформира временни комисии, съвети, работни групи по различни проблеми с участие на членове на БАП или други експерти.

Чл. 20. (1) Заместник председателите подпомагат председателя в работата му и го заместват в негово отсъствие.

(2) Секретарят на управителния съвет организира текущата работа на съвета, отговаря за документацията на БАП, кореспонденцията и връзките с лица и институции.

(3) Касиерът на управителния съвет управлява финансовата дейност и имуществото на БАП в съответствие с устава и решенията на нейните органи и подготвя финансовия отчет и проектобюджета.

 

VII.            КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
Чл. 21. (1) Контролният съвет се състои най-малко от 3 квалифицирани члена на БАП и се избира от общото събрание за срок от 3 години. До избиране на нов контролен съвет старият контролен съвет продължава да изпълнява своите функциите.

(2) По време на мандата им членовете на контролния съвет не могат да бъдат избирани в управителния съвет.

(3) Членовете на контролния съвет не могат да бъдат избирани за повече от 2 последователни мандата.

Чл. 22. (1) Контролният съвет:

•  следи за спазване на устава, другите документи на БАП и решенията на нейните органи;

•  контролира имуществото и финансовите средства на БАП, както и начина на тяхното използване съобразно целите й.

(2) Контролният съвет осъществява дейността си съобразно правилник, утвърден от общото събрание.

 

 

VIII. КОМИСИЯ ПО ЕТИКА И КОМИСИЯ ПО СТАНДАРТИТЕ
Чл. 23. (1) Комисията по етика се състои най-малко от 5 квалифицирани члена на БАП, които имат добро име и се избира от общото събрание за срок от 3 години.

(2) Комисията по етика изработва и усъвършенства Етичен кодекс на професионалната практика в областта на психотерапията, съответен на съществуващите етични норми в държави с традиции в тази област и следи за спазване на залегналите в него етични норми.

Чл. 24. (1) Комисията по стандартите се състои най-малко от 7 квалифицирани члена на БАП и се избира от общото събрание за срок от 3 години.

(2) Комисията по стандартите разработва стандартите за превантивна, лечебна, изследователска, преподавателска, образователна, просветна и друга професионална дейност в областта на психотерапията, критериите за тяхната оценка и процедурите за даване на лицензи и акредитиране.

Чл. 25. Предложените от комисиите по етика и по стандартите етични норми и професионални стандарти се приемат от общото събрание и стават задължителни за всички членове на БАП.

Чл. 26. Дейността на комисиите по етика и по стандартите се урежда с правилници, утвърдени от общото събрание.

 

IX.            ИМУЩЕСТВО
Чл. 27. (1) Имуществото на БАП се образува от:

•  встъпителен и годишен членски внос;

•  постъпления от печатните органи на БАП, от образователни, информационни, изследователски и други програми, организирани от нея и в съответствие с действащото законодателство;

•  постъпления от завещания, дарения, както и от друга дейност разрешена от закона.

Чл. 28. БАП може да създава фондове, спомагателни каси, да създава и да участвува във фондации и в други организации, които да способстват за постигането на целите й, като решения за това се вземат от общото събрание.

 

X.            ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. (1) С приемане на този устав учредителното събрание избира 7-членен управителен съвет, включително председател, първи и втори заместник председатели, секретар и касиер, 3-членен контролен съвет, 5-членна комисия по етика и 13-членна комисия по стандартите.

(2) Председателят и заместник председателите в първия управителен съвет изпълняват функциите си в продължение на пълния 3-годишен мандат на съвета, като в този случай правилото на чл. 15, ал. 4 не се прилага.

2. (1) В 1-месечен срок от влизане в сила на съдебното решение за регистрация на БАП учредителното събрание приема съответните правилници за дейността на контролния съвет и на комисиите по етика и по стандартите.

(2) В 1-месечен срок от приемане на съответните правилници по предходната алинея комисията по етика и по стандартите изработват съответно етичния кодекс по чл. 23, ал. 2 и стандартите по чл. 24, ал. 2 и ги внасят за приемане от учредителното събрание.

(3) Заявленията за приемане на нови членове се подават след приемане на решенията по предходната алинея.

3. БАП се задължава с подписа на председателя или на изрично упълномощен от него член на управителния съвет.

4. БАП притежава кръгъл печат с периферно разположен надпис “Българска асоциация по психотерапия” и в центъра “УС”.

5. Пълното наименование на БАП, седалището и адреса на управлението й се поставят върху всички документи и издания.

6. Всички въпроси, които не са уредени с този устав, се решават съобразно действащото законодателство.

7. Този устав е приет на Учредително събрание на БАП в гр. София на 03.03.1993г. и е подписан от всички учредители. Уставът е изменен съгласно Протокол от извънредно общо събрание на БАП, проведено на 01.12.2019 г.