ПОКАНА ЗА ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ“ за 2022 г.

ПОКАНА

 

До всички членове на „Българска асоциация по психотерапия“

 

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация по психотерапия“(наричано по-долу за краткост „БАП“), с ЕИК 121468804, седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, ул. „Георги С. Раковски“ № 81, на основание чл. 11, ал. 2 от Устава на сдружението, кани всички свои членове на Общо събрание.

Общото събрание ще се проведе на 26.06.2022 г. /неделя/ от 16:00 ч., в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 58, Проджект Лаб, етаж 2, зала Европа, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

Точка 1. Отчет за дейността на Управителния съвет за периода 20.06.2021г. – 26.06.2022г.

Точка 2. Представяне и приемане на годишния финансов отчет на сдружението за отчетната 2021г.

Точка 3. Вземане на решение за обявяване на годишния финансов отчет на БАП за 2021 г. в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията в законоустановения срок и съгласно законовия ред.

Точка 4. Отчет за дейността на Етична комисия и Комисия по стандартите.

Точка 5. Коментар на Контролната комисия.

Точка 6. Отчет за дейността на Националния делегат на БАП в ЕАП

Точка 7. Приемане на обновения професионален Етичен кодекс на БАП, съобразен с насоките от ЕАП. Молим, предварително да се ангажирате, като се запознаете с документа.

Линк към обновения Етичен кодекс: https://psychotherapy-bg.org/code-ethics-2021/

Точка 8. Разни

 

Каним Ви най-учтиво да вземете участие в работата на Общото събрание.

Молим, в случай, че групов член на БАП няма възможност да бъде представляван от официалния си представител – Председателя, същия да упълномощи писмено колега, който да представлява и гласува на ОС на БАП от името на груповия член.

В случай, че Вие като индивидуален член, не можете да присъствате лично, да упълномощите писмено свой колега – член на БАП, който да упражни вашия глас.

При липса на кворум на основание чл. 12, ал. 1 от Устава на БАП и чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в същия ден от 17:00 ч., на същото място по описания начин и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 

С уважение,

от името на УС на БАП,

Моника Богданова, Председател на УС

 

гр. София, 21.05.2022 г.