Професионален кодекс

Българската асоциация по психотерапия обединява голям брой професионалисти и организации, като системно установява и поддържа общи стандарти, регламентиращи професията “психотерапевт” в България. Асоциацията осъществи редица важни проекти, като създаването на националния Регистър на психотерапевтите, изработването и осъвременяването на документи, които служат за професионалната регулация – Етичен кодекс, Стандарти за обучение и практикуване, описание на ключовите компетентности на психотерапевтите, изготвено и прието от ЕАП през 2013 г., продължаващото професионално развитие, правилници, протоколи, комуникация с държавни институции, комуникация с организации в областта на психичното здраве.

В ход са процедурите за присъждане на Европейски сертификат по психотерапия чрез БАП като Национална акредитираща организация (НАО), създаването и поддържането на национален Регистър на организациите, обучаващи по психотерапия. С помощта на Европейската асоциация по психотерапия, БАП даде ход на процеса за регулиране на професията и проекта за Закон за психотерапията в България.

Психотерапевтични практики и дейности легитимно могат да бъдат извършвани от правоспособни психотерапевти. В България правоспособни психотерапевти могат да бъдат само специалисти, получили подготовката си в някой от признатите от БАП и/или ЕАП обучителни организации по конкретен психотерапевтичен метод.

Съществуват няколко варианта за удостоверяване на правоспособността на психотерапевтите:

1) Специалисти, които са акредитирани от Комисията по стандартите на БАП и са вписани в Регистъра на психотерапевтите на БАП;

2) Психотерапевти, вписани в Регистрите на своите психотерапевтични школи/модалности;

3) Психотерапевти, директни членове на ЕАП, притежаващи Европейски сертификат по психотерапия;

4) Специалисти, дипломирани в чуждестранни обучителни и акредитиращи институти по дадена психотерапевтична модалност, призната от БАП и/или ЕАП. (заб. Тук не се отнасят дипломи за психология, психологично консултиране, коучинг и т.н., също сертификати и удостоверения за преминати отделни курсове или семинари, а цялостно обучение в конкретна психотерапевтична модалност).

 

Следните документи, заедно с Устава на БАП, служат за основни стандарти и принципи за осъществяване и регулиране на професията психотерапевт в България. Обединени са в “Професионален кодекс за практикуване на психотерапия”:

 

Допълнителни документи

Правилник за работа на Комисията по стандартите
Правилник за удостоверяване на правоспособност по психотерапия  според стандартите на БАП
Старейшинство
Процедура на БАП за Кандидатстване за Европейски сертификат по психотерапия (ЕСП) чрез БАП като Национална акредитираща организация (НАО)