Продължаващо професионално развитие

Според стандартите на ЕАП, за да поддържа присъствието си в Регистъра на психотерапевтите с европейски сертификат по психотерапия (ECП/ECP) е необходимо психотерапевтът да поддържа своето продължаващо професионално развитие.

Като член на ЕАП, БАП възприема тези стандарти за продължаващо професионално развитие.

Изисква се да бъдат осъществени средно 50 часа годишно продължаващо професионално развитие (общо 250 часа за период от последните 5 години).

Продължаващото развитие може да бъде осъществявано в следните формати:

  1. Повишаващи квалификацията или допълнителни професионални курсове по психотерапия

(Моля, на отделен лист, направете списък на същите, като включите подробности за обучителя/обучителната организация и обобщение на курса, и посочете броя на часовете на всеки курс.)

  1. Професионална супервизия на психотерапевтична практика/клинична/групова работа и интервизия с колеги.

(Моля, на отделен лист да опишете периода на професионална супервизия/клинична работа/интервизия с колеги и групова работа (от кога до кога), името на супервизора/организацията, отделните часовете супервизия, както и общия брой часове.)

  1. Участие в конференции/професионални събития по психотерапия

(Моля, на отделни страници опишете всяко събитие, с неговото наименование, дата и организация, както и броя часове участие в него. Прилагат се копия на всички сертификати за участие в събитията).

  1. Професионални дейности в областта на психотерапията

(Избор за членство в Управителен съвет или Комисия и присъствие на заседания. Посочват се организацията, датите на заседанията на Управителния съвет/Комисията и брой на протоколираните часове на всяко заседание.)

  1. Участие в допълнително обучение по психотерапия като супервизор/изследовател/преподавател.
  1. Личен опит/терапия в някоя от модалностите, признати от ЕАП 

(Моля, направете списък с името/имената на терапевта/терапевтите, продължителността на терапията, честотата на сесиите и общия брой часове на придобит личен опит/терапия).

Желателно е часовете да са от различни дейности и различни видове участия в професионалния живот. Ето защо, нито един от изброените по-горе формати на ППР не трябва да превишава 30% (75 часа) от общия брой необходими часове (250 часа) за период от 5 години назад. 

Стандартите са превод от сайта на ЕАП:

https://www.europsyche.org/ecp/apply-for-ecp/cpd/

https://www.europsyche.org/quality-standards/eap-standards/

 

Професионална съдържателна и стилова редакция: Весела Вътева, Марина Ангелова