Покана за Общо отчетно събрание, второ за 2023г.

До всички членове на „Българска асоциация по психотерапия“

 

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация по психотерапия“(наричано по-долу за краткост „БАП“), с ЕИК 121468804, седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, ул. „Георги С. Раковски“ № 81, на основание чл. 11, ал. 2 от Устава на сдружението, кани всички свои членове на Общо събрание.

Общото събрание ще се проведе на 15.10.2023 г. /неделя/ от 16:00 ч., в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 58, Проджект Лаб, етаж 2, зала „Европа“, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

Точка 1. Избор на нов Управителен съвет

 

Каним Ви най-учтиво да вземете участие в работата на Общото събрание.

Молим, в случай, че групов член на БАП няма възможност да бъде представляван от официалния си представител – Председателя, същия да упълномощи писмено колега, който да представлява и гласува на ОС на БАП от името на груповия член.

В случай, че Вие като индивидуален член не можете да присъствате лично, да упълномощите писмено свой колега – член на БАП, който да упражни вашия глас.

При липса на кворум на основание чл. 12, ал. 1 от Устава на БАП и чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в същия ден от 17:00 ч., на същото място по описания начин и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 

С уважение,

от името на УС на БАП

 

Моника Богданова,

председател

 

 

гр. София

12.09.2023 г.