Обновеният Етичен кодекс на БАП е официално приет на Общо събрание

Всяка професионална дейност и съответстващата й общност в даден момент от своето развитие достига до такъв стадий на зрялост, който изисква регламентиране и стандартизиране на вътрешните и външните професионални взаимодействия и взаимоотношения. Това утвърждава стабилността на професионалната общност и извършваните от нея специализирани дейности и услуги, осигурява се по-високо качество на извършваните услуги на хората и институциите, съответно по-висок обществен престиж и признание на професията психотерапевт.
Етичният кодекс на БАП беше обновен и адаптиран съобразно европейските насоки и стандарти за психотерапия от ЕАП. Текстовете бяха предложени на професионално обсъждане от юни 2021 г.

Повече от година колегите- психотерапевти имаха възможност да се запознаят и да коментират текстовете и финално допълненият обновен вариант на Етичния кодекс беше приет на Общото събрание на БАП на 26.06.2022г.

Напомняме, че Етичният кодекс е основна съставна част от Професионалния кодекс на психотерапията.