ПОКАНА ЗА ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ“

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на „Българска асоциация по психотерапия“ (наричано по-долу за краткост „БАП“), с ЕИК 121468804, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, ул. „Георги С. Раковски“ № 81, на основание чл. 11, ал. 2 от Устава на сдружението, кани всички свои членове на общо отчетно – изборно събрание на БАП.

Събранието ще се проведе на 20.06.2021 г. /неделя/ от 16:00 ч., на място в гр.София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 58, Проджект Лаб, етаж 2, зала Европа, като условията ще бъдат съобразени с актуалните за времето на провеждане  противоепидемични мерки.

При невъзможност да се проведе на място, събранието ще се проведе онлайн в ZOOM на следния линк: https://us02web.zoom.us/j/87433130385?pwd=NldvT2t1WGZOOW95dk50bGxHZGtnQT09

ID: 874 3313 0385, парола: 303922

 

ДНЕВЕН РЕД

 

Точка 1. Отчет за работата на Управителния съвет и комисиите към БАП (Комисия по стандартите, Комисия по етика, Контролна комисия), националния делегат на БАП към ЕАП и дейностите, реализирани от БАП за периода 14.04.2018г. – 20.06.2021г. Представяне на “Професионалния кодекс за практикуване на психотерапия” на БАП и предложения за бъдещи дейности.

Точка 2. Представяне и приемане на годишния финансов отчет на сдружението за отчетната 2020г.

Точка 3. Взимане на решение за обявяване на годишния финансов отчет на БАП за 2020 г. в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията в законоустановения срок и съгласно законовия ред.

Точка 4. Предложение за удостояване със звание „Почетен член” на доц. д-р Никола Атанасов посмъртно.

Точка 5. Предложения за промени в Устава на БАП.

Точка 6. Избор на нови ръководни органи.

Точка 7. Разни.

 

Каним Ви най-учтиво да вземете участие в работата на общото отчетно-изборно събрание.

При липса на кворум на основание чл. 12, ал. 1 от Устава на БАП и чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото отчетно-изборно събрание ще се проведе в същия ден от 17:00 ч., на същото място или онлайн по описания начин и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 

гр. София                                                                  С уважение,

19.05.2021 г.                                                             Марина Ангелова, Председател на УС на БАП