СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ“

BAPBG-small

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ “

 

 

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ“

 

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на „Българска асоциация по психотерапия“ (наричано по-долу за краткост „БАП“), с ЕИК 121468804, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, ул. „Георги С. Раковски“ № 81, на основание чл. 11, ал. 2 от Устава на сдружението, кани всички свои членове на Общо събрание на БАП. Събранието ще се проведе на 13.09.2020 г. /неделя/ от 16:00 ч., София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 58, Проджект Лаб, етаж 2, зала Европа, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1. Отчет за работата на Управителния съвет и комисиите към БАП (Комисия по стандартите, Комисия по етика, Контролна комисия), националния делегат на БАП към ЕАП и дейностите, реализирани от БАП за периода 1.12.2019 – 1.09.2020 г.

Точка 2. Представяне и приемане на годишния финансов отчет на сдружението за отчетната 2019г.

Точка 3. Взимане на решение за обявяване на годишния финансов отчет на БАП за 2019 г. в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията в законоустановения срок и съгласно законовия ред.

Точка 4. Предложения за промени в Устава на БАП.

Точка 5. Разни.

Каним Ви най-учтиво да вземете участие в работата на общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 12, ал. 1 от Устава на БАП и чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден от 17:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 

гр. София                                                                   С уважение,

11.08.2020 г.                                                       Марина Ангелова,  Председател на УС на БАП