ПРОЦЕДУРА ЗА НОМИНИРАНЕ И ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНА НАГРАДА ЗА ПРИНОС В ПСИХОТЕРАПИЯТА В БЪЛГАРИЯ

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Тази процедура описва процеса на номиниране, вземане на решение и удостояване с признание в различни наградни категории.

1.Номинации могат да правят индивидуалните и груповите членове на БАП.

2.Номинацията се подава, като се попълни бланка за номинация (може да бъде изтеглена от тук).

3.Наградата е специално изработен плакет.

4.Наградата се присъжда всяка година по случай празника на психотерапията – 23 ноември.

5.Всяка година, при заявени номинации, се сформира Комитет по номинациите за годишна награда на БАП (Комитетът). Комитетът се състои от представители на всички групови членове на БАП и член на УС на БАП.

6.УС отправя покана всеки групов член да излъчи свой представител, който да участва в Комитета по номинации на годишните награди на БАП

 

КРИТЕРИИ ЗА НОМИНИРАНЕ

1.Номиниращите е необходимо да се аргументират за предложенията си ясно и детайлно, в съответствие с отделните наградни категории. Описват се конкретните аспекти на приноса и се привеждат определени доказателства за това (напр. заглавия на проекти, книги, статии и т. н).

 • реализация на номинирания – създал, въвел, развил, приложил, разпространил, утвърдил, популяризирал и т.н. в психотерапията/стандартите/ в общността, за опазване на ценностите на психотерапията и пр.
 • поле на реализация– в консултирането и психотерапията, в клиничната дейност, грижата за психично здраве, в социалната сфера, в областта на образованието, литература, в изкуството и т.н.

2.Към бланката за номинация се прилагат поне две препоръки, подкрепящи съответната номинация.

3.Право да бъдат номинирани имат личности, организации или проекти, за които членовете на БАП смятат, че имат особени заслуги и принос в развитието на психотерапията в България. Дейностите и личността на номинираните не трябва да противоречи на етичните принципи на БАП, описани в Етичния кодекс и да не са свързани с действия, които могат да уронят престижа на професията.

 

НАГРАДНИ КАТЕГОРИИ

 1. Принос в прилагането на принципите на психотерапията в България в различни полета (напр. в практиката, в консултирането, в клиничната дейност, в грижата за психичното здраве, в социалната сфера, в областта на образованието, литература, в изкуството и т.н.).
 2. Значим принос в определени области на психотерапията в България (посочват се конкретно).
 3. Цялостен принос към психотерапията в България.
 4. Принос на чуждестранни експерти за развитието на психотерапията в България.

 

ОБРАБОТКА НА НОМИНАЦИИТЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАГРАДИ

 1. Класирането на номинираните се осъществява от Комитета.
 2. Решенията се вземат от членовете на Комитета след обсъждане на всички постъпили в срок номинации чрез  гласуване с обикновено мнозинство (50+1). Всеки член на Комитета гласува ЗА, или ПРОТИВ. Отпада възможността ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
 3. Носител на наградата в съответната категория става личност, организация или проект след дискусия и решение на Комитета.
 4. При наличие на противоречие на мненията или невъзможност за излъчване на обща кандидатура, Комитетът следва да се адресира към УС на БАП.

 

НАГРАДИ

 1. Всяка година е възможно да има от една до четири награди, спрямо номинациите и решението на Комитета.
 2. Може да има по една награда във всяка категория, но не е задължително да има награди във всички категории.
 3. Идеята за визията на Наградата се изработва и реализира от Комитета.

 

АЛГОРИТЪМ И СРОКОВЕ

 1. УС отправя покана по мейл (в срок до 01 септември) до всички членове на БАП да направят своите номинации за награда (с краен срок 01 октомври).
 2. УС отправя покана по мейл (в срок до 01 септември) към груповите членове на БАП да излъчат свой представител за Комитета по номинациите (с краен срок 01 октомври).
 3. Излъчените представители на груповите членове съставят Комитет по номинациите. УС организира заседанията на Комитета, на които се гласуват номинациите и се взема решение за удостояване с годишни награди.
 4. Решенията на Комитета се обявяват публично на сайта на БАП и чрез имейл до всеки член на БАП (в срок до 15 октомври).
 5. Коментари, подкрепа и възражения към решението на Комитета се приемат по мейл (до 25 октомври).
 6. Тържеството по награждаването се организира от Комитета, в сътрудничество с УС на БАП.
 7. Наградите се връчват от носителите на награди в съответните категории от предходната година. В случай, че това е невъзможно – от представител на Комитета (по време на празника на психотерапията, 23 ноември).