СТАНДАРТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА ЗА ПРАКТИКУВАНЕ НА ПСИХОТЕРАПИЯ

Стандартите са валидни за всички психотерапевтични модалности, издаващи удостоверение за правоспособност след подготовка в съответната модалност от обучителна организация в България.

Психотерапевтичният метод (модалност), трябва да е приет за научно валиден от ЕАП и да отговаря на стандартите за обучение на БАП и ЕАП.

Продължителност на психотерапевтичното образование и обучение ~ 7 години

standarti obu4enie

Бележка: Рамката на годините е условна, възможно е периодът да е по-дълъг, в съответствие с изискваните часове.

Общата продължителност на обучението по психотерапия е не по-малко от 3200 учебни часа, от които:

1800 учебни часа общообразователни, в рамките на университетско образование по психология, социални дейности, хуманитаристика, психиатрия или съответни на тях университетски програми или специализирано образование по психотерапия (не по-малко от 3 години) и

1400 учебни часа специализирана част на обучение в психотарепевтичната модалност (не по-малко от 4 години)

 

Специализираното обучение в определена психотерапевтична модалност включва следните елементи:

А. Личен психотерапевтичен опит (не по-малко от 250 уч. ч.), обикновено в рамките на 4 години. Включва обучителна анализа, собствен опит или други методи съдържащи елементи на себерефлексия. Следва да се приеме работа в продължение на минимум 250 часа в някои от следните форми:

  • обучителна анализа (training analysis),
  • развиване на практически умения чрез личен опит (self-experience) и други методи, които включват елементи на себерефлексия (methods involving elements of self-reflection),
  • терапия и личен опит (therapy and personal experience).

Периодът на преживяване и придобиване на личен психотерапевтичен опит или еквивалентен на него, не е общоприет за всички психотерапевтични методи. Всяко обучение трябва да бъде организирано така, че обучаващите се да могат да идентифицират и адекватно управляват своята ангажираност и принос в процеса на психотерапията, която практикуват и в съответствие със специфичните за модалността методи.

Б. Теоретично обучение (500 до 800 часа), поне 4 години. Обучението се състои от 2 части: една обща академична част или професионално обучение и втора част, която е специфична за съответната психотерапевтична модалност. В първата обща част от теоретичното обучение могат да бъдат частично включени академични или професионални курсове от университетска бакалавърска програма или еквивалентна на нея професионална квалификация по предмети, свързани с психотерапията. Възможно е тези квалификации да съставляват и по-голяма част от базисната психотерапевтична теория, но те не могат да бъдат включени в специфичната подготовка в съответната психотерапевтична модалност в последващото четиригодишно обучение.

  • Теоретичното обучение (500 до 800 часа) през 4-те години специфична психотерапевтична подготовка следва да включва следните елементи:
  • Обща теория на психичното развитие и функциониране/Теории на развитието на човека през целия му жизнен цикъл
  • Познания и за други психотерапевтични подходи
  • Теория на психотерапевтичния процес и психичната промяна /Теория на промяната (A theory of change)
  • Познания за социалните и културалните аспекти на психотерапията
  • Теории на психопатологията / дисфункционалните прояви
  • Оценка и интервенция/Теория на оценяването, психотерапевтичната техника и интервенции) и Клинични обсъждания (семинари върху случаи vignettes/ case study)

В. Практическо обучение. Включва включва достатъчно собствена практика (не по-малко от 300 часа) под продължаваща супервизия (не по-малко от 150 часа), която е съобразена с психотерапевтичната модалност и продължава най-малко две години.

Г. Стаж. Осигуряване на практика в среда, свързана с психичното здраве, или еквивалентен професионален опит. От практиката обучаващият се трябва да придобие адекватен опит с психо-социални кризи и с работа в сътрудничество с други специалисти в сферата на психичното здраве.

Личната терапия (собствен опит), теоретичното обучение и супервизията се извършват от квалифицирани според стандартите на БАП и ЕАП специалисти.

 

Завършено обучение

А. В края на обучението си психотерапевтът трябва да показва лична, социална и професионална зрялост и посветеност на работата, съгласно професионалните и етични норми

Б. Трябва да бъде оценена теоретичната и практическата му подготовка

В. Психотерапевтът трябва да е завършил необходимото университетско или еквивалентно образование в областта на науките за човека или социалните науки и да има 4 годишно специализирано обучение в психотерапевтична модалност.

Г. Психотерапевтът следва да членува в професионална организация, която има етичен кодекс, процедури за оплакване и дисциплинарни процедури, съответни на БАП.