Правоспособност

Правилник за Удостоверяване на правоспособност по психотерапия според стандартите на БАП

1. Органи по удостоверяване на правоспособност по психотерапия според стандартите на БАП

А. Орган по удостоверяване на правоспособност по метода (модалността) на организациите – групови членове на БАП;

Б. Комисия по стандартите на БАП;

В. Управителен съвет на БАП

2. Условия за удостоверяване на правоспособност по психотерапия според стандартите на БАП

а. С удостоверение за правоспособност по психотерапия се удостояват психотерапевти, завършили обучението си в съответствие със стандартите на метода (модалността) и стандартите на БАП, практикуващи в съответствие с професионалните стандарти и етични норми на БАП.

б. Удостоените с удостоверение психотерапевти се вписват в “Регистър на психотерапевтите” на БАП, който се обнародва и публикува на сайта на БАП.

3. Психотерапевтични методи (модалности)

Психотерапевтичният метод (модалност), прилаган от кандидата за удостоверяване на правоспособност, трябва да е приет за научно валиден от ЕАП и трябва да отговаря на стандартите за обучение на БАП.

4. Продължителност и съдържание на обучението

Общата продължителност на обучението по психотерапия е 3200 учебни часа, от които:

 • 1800 учебни часа общообразователни, в рамките на университетско образование по психология, психиатрия или съответни на тях университетски програми или специализирано образование по психотерапия (не по-малко от 3 години)
 • 1400 учебни часа специализирана част на обучение в метода (не по-малко от 4 години)

Обучението включва следните елементи:

 • Личен психотерапевтичен опит – включва обучителна анализа, собствен опит или други методи съдържащи елементи на себерефлексия, терапия и личен опит (не по-малко от 250 уч. ч.)
 • Теоретично обучение – включва отчасти общообразователна и университетска теоретична подготовка по психотерапия и друга част специфична теория на метода (модалността)
 • Практика – включва собствена практика под супервизия с продължителност поне 2 години
 • Стаж в институция за психично здраве или еквивалентен професионален опит включващ опит с психосоциални кризи и взаимодействие с други специалисти в областта на душевното здраве

Супервизия, обучение и лична терапия (собствен опит) се извършват от квалифицирани според стандартите на БАП специалисти

5. Завършено обучение

А. В края на обучението си, психотерапевтът трябва да показва лична, социална и професионална зрялост и посветеност на работата, съгласно професионалните и етични норми

Б. Трябва да бъде оценена теоретичната и практичната му подготовка

В. Психотерапевтът трябва да е завършил необходимото университетско или еквивалентно образование в областта на науките за човека или социалните науки и да има 4 годишно обучение в психотерапевтичен метод (модалност)

Г. Психотерапевтът трябва да членува в професионална организация, която има етичен кодекс, процедури за оплакване и дисциплинарни процедури, съответни на БАП

6. Процедури за удостоверяване

А. Процедура за удостоверяване на кандидати – членове на организации на методите (модалностите) – Групови членове на БАП:

 • Кандидатстват пред своите организации и ако са одобрени за предлагане за психотерапевти, кандидатурата им се предлага на БАП от органа по удостоверяване на правоспособност по метода (модалността), придружено с копие на съответните дипломи (сертификати)
 • Продължителност на процедурата на БАП – до 6 месеца

Б. Процедура за кандидатстващи директно в БАП

 • Подаване на попълнена форма – заявление за удостоверяване на правоспособност по психотерапия, придружена със съответните дипломи и други документи, удостоверяващи обучението и практиката на кандидата
 • Удостоверение от международната организация на съответния метод (модалност), за съответствието на обучението и практиката на кандидата с изискванията на метода, за признаване на правоспособност на психотерапевт от метода
 • Продължителност на процедурата (до вписване в регистъра или отказ) – до 1 година

7. Вписване в регистъра на БАП

А. Вписване в регистъра на БАП се извършва от УС на БАП, след като е утвърдила кандидатурата на психотерапевта.

 • Регистрацията е валидна 5 години от датата на вписването, след което психотерапевта кандидатства за нова 5 годишна пререгистрация
 • Комисията по стандартите преценява дали кандидатът за пререгистрация съответства на критериите за продължаващо обучение на БАП и предлага на УС пререгистрация на психотерапевта. УС преценява и евентуални сигнали за нарушения на етиката и стандартите на професионалната практика или финансово неуредени взаимоотношения с БАП и след одобрение пререгистрира психотерапевта.

Б. Регистърът на психотерапевтите се обнародва чрез Държавен вестник, на сайта на БАП и по други начини.

В. Процедурата за отписване от регистъра на психотерапевтите се свежда до решение на УС. Причини за отписване могат да бъдат: неуредени финансови въпроси с БАП, или здравословно или друго състояние, което не позволява на психотерапевта да практикува, или сериозни нарушения на професионалната етика или стандарти, или собствено желание на психотерапевта. При всички положения тази процедура включва изслушване или получаване на писмено обяснение или становище на психотерапевта, ако това е практически възможно.

Г. УС на БАП определя регистрационните и годишни такси за регистрация на психотерапевтите, а ОС ги потвърждава.

8. Процедура за обжалване и оплаквания

УС на БАП приема и обнародва на сайта на БАП “Процедура за обжалване и оплаквания”, която се утвърждава от ОС

9. Признаване на старейшинство

Процедурата по излъчване и приемане на кандидатури за присъждане на “старейшинство” от БАП, съобразно изискванията на ЕАП, приета от ОС на БАП, е валидна както за кандидатстване за ЕСП, така и за първоначално вписване в регистъра на психотерапевтите на БАП.