Старейшинство

Процедури по излъчване и приемане на кандидатури за присъждане на “старейшинство”от БАП съобразно изискванията на ЕАП, приети от Общото събрание на 29 януари 2006 година

Въвеждането на всяка нова професионална квалификация изисква статутът на практикуващите в тази област професионалисти да бъде безусловно признат и защитен. Това признаване е от особена важност, когато придобиването на дадената професионална квалификация е необходимо условие за ползването на определени професионални права, каквито вероятно ще дава Европейският сертификат по психотерапия /ЕСП/.
В много случаи ще бъде уместно да се изисква от различните практикуващи да докажат, че са придобили квалификация отговаряща на критериите на ЕСП, но това не бива да се отнася за утвърдените и признати в своята област експерти, независимо, че са придобили, изцяло или отчасти, своята квалификация главно в процеса на своята собствена професионална практика. Този подход е обичайна процедура при навлизането на нови терапевтични методи или по отношение на страни, в които психотерапията е в период на бързо развитие, какъвто е случаят и с България.

Професионалистите, за които се признава, че са придобили своята квалификация в процеса на практиката си, а не чрез цялостно обучение и тренинг по психотерапия се назовават “старейшини”, а самият процес по признаването на придобитата в практиката компетентност се обозначава като “процедура по признаване на старейшинство”.

Критерии за приемане на кандидатури за присъждане на “старейшинство” от страна на БАП и ЕАП

 • Практикуващите психотерапевти в България могат да кандидатстват пред БАП за присъждане на “старейшинство” и придобиване на ЕСП чрез съответните български психотерапевтични дружества или асоциации в които членуват. За тези, които към момента на кандидатстването си не членуват в подобни професионални сдружения, кандидатурите ще се приемат и индивидуално.
 • Практикуващият психотерапевт, кандидатстващ за присъждане на “старейшинство”, трябва да има най-малко 8 години практика в областта на психотерапията като квалифициран професионалист, в съответствие с професионалните стандарти и етични норми на БАП и/или да е признат за квалифициран член на БАП (чл. 5, ал. 3 от Устава на БАП)
 • Практикуващият психотерапевт трябва да бъде препоръчан писмено пред БАП от българско психотерапевтично дружество или асоциация членуващи и/или признати от БАП, в съответствие с конкретните критерии и процедури по приемане на кандидатури за присъждане на “старейшинство”, разработени от БАП и ЕАП.
 • В случай, че практикуващият психотерапевт предлага сам своята кандидатура пред БАП, тя трябва да отговаря на същите конкретни критерии и изисквания на БАП и ЕАП, и да бъде подкрепена от съответното българско психотерапевтично дружество или асоциация, представляващи у нас метода или модалността използвани самостоятелно от практикуващия.
 • Процедурите по излъчване и одобряване на кандидатури за присъждане на “старейшинство” от страна на отделните български психотерапевтични дружества или асоциации трябва да се основават на принципа на излъчване измежду “равни” /peers/ посредством интервю пред “равни” и/или избиране (одобряване) от “равни” чрез гласуване на кандидатурата на редовна сбирка на УС, в рамките на даденото професионално сдружение.

В тази връзка е уместно формирането на временна “Комисия по излъчване на кандидатури за присъждане на “старейшинство” към всяко отделно българско психотерапевтично дружество или асоциация, или УС на съответната организация да бъде упълномощен да извърши този процес.
Одобряването на кандидатури за присъждане на “старейшинство” за квалифицираните членове на БАП може да се осъществи и на редовни сбирки на УС на БАП.

 • Изискванията на БАП и на ЕАП по отношение на критериите за излъчване и одобряване на кандидатури за присъждане на “старейшинство”, които трябва да намерят място в процедурите на отделните български психотерапевтични дружества или асоциации, се отнасят до оценката на следните сфери на компетентност на кандидата:
 • Оценка на теоретичните психотерапевтични познания и подготовка на кандидата, посредством свободен разговор-интервю пред “равни”. То може да бъде осъществено от членовете на съответната “Комисия по излъчване на кандидатури за присъждане на “старейшинство” към всяко отделно българско психотерапевтично дружество или асоциация, или от упълномощения УС на съответната организация.
 • Оценка на практическите психотерапевтични умения на кандидата в приложението на конкретния метод или подход, в т.ч. индиректна супервизия от членовете на съответната “Комисия по излъчване на кандидатури за присъждане на “старейшинство” на представени от кандидата 2 терапевтични случая от неговата практика. Практикуващият трябва да притежава компетентност и експертност в психотерапевтичен метод, признат от ЕАП.
 • Оценка на натрупания практически опит, дълготрайността на самостоятелното практикуване на психотерапевтичния метод и “присъствието” на кандидата в общественото и професионалното психотерапевтично “пространство”. “Комисията по излъчване на кандидатури за присъждане на “старейшинство” трябва да е убедена, че терапевтичните умения на практикуващия са еквивалентни с уменията на практик обучен и трениран съгласно стандартите и нормите на ЕАП.
 • Оценка на равнището на научно-изследователска и приложно-популяризаторска активност на кандидата, в т.ч. количество и качество на направени публикации, показващи значителни теоретични познания в съответната област, участие в конференции и семинари, дейности по проекти, с насоченост в областта на психично-здравната помощ и т.н.
 • Оценка от “Комисията по излъчване на кандидатури за присъждане на “старейшинство” доколко в своята дейност кандидатът се придържа към етични норми и морален професионален код съвместими с тези на БАП и ЕАП.
 • В заключение “Комисията по излъчване на кандидатури за присъждане на “старейшинство” трябва да се аргументира ясно, че би било неуместно да се подлага кандидата на допълнително професионално оценяване или да се изисква от него да предприема допълнително обучение и тренинг.
 • Представените пред УС на БАП писмени кандидатури се разглеждат в едномесечен срок от гледна точка на това, доколко при оценката на теоретичните познания на кандидатите и на практическите им умения в конкретния психотерапевтичен метод са спазени одобрените от БАП и ЕАП, и описани дотук критерии и процедури.
 • Одобрените кандидатури се издигат и препоръчват от БАП, като национална акредитираща организация, пред ЕАП за признаване на “старейшинство” на кандидатите и присъждане на Европейския сертификат по психотерапия.

NB!

 • БАП ще разполага с 2 години, течащи от момента на издигане на името на първия кандидат пред ЕАП, за да приключи с процеса на присъждане на “старейшинство” за всички кандидати от България. По принцип, допълнителни кандидати за “старейшинство” няма да се приемат от ЕАП след този период.

В този смисъл е разумно издигането на кандидатурите пред ЕАП да започне като цяло след приключване на общия процес по разглеждане на постъпилите в БАП предложения от отделните български психотерапевтични дружества и асоциации.

 • Ако БАП заеме една “по-отворена” позиция по отношение на кандидатурите за присъждане на “старейшинство”, аргументирайки се с факта, че психотерапевтичната “членска маса” към момента в България е прекалена малка за да осигури налагането и утвърждаването на тази професионална дейност в широката социална среда, то т.2 (стр. 2) от описаните критерии може да приеме следния вид:

“Практикуващият психотерапевт, кандидатстващ за присъждане на “старейшинство”, трябва да е редовно дипломиран съгласно изискванията и критериите на съответното българско психотерапевтично дружество или асоциация, да е работил най-малко 3 години в областта на психотерапията в съответствие с професионалните стандарти и етични норми на БАП и/или да е признат за обикновен член на БАП (чл. 5, ал. 2 от Устава на БАП)”

Обучаващите се или наскоро завършилите своето обучение не се вземат предвид в процедурата по признаване на старейшинство, но полученото от тях обучение се признава със задна дата, като част от бъдещата им цялостна подготовка за придобиване на ЕСП.