Правилник за работа на Комисията по стандартите

  1. Първото заседание на новоизбраната комисия по стандартите се свиква от председателя на БАП;
  2. На първото заседание комисията избира Секретар на комисията;
  3. Комисията има най-малко 2 заседания годишно;
  4. Комисията свиква заседанията си по собствено решение като определя време, място и дневен ред;
  5. Заседание на комисията може да бъде свикано по настояване на Секретаря на комисията, Зам. Председателя на БАП, който отговаря за стандартите или 1/3 от членовете. Дневен ред се предлага от тях, като се уведомяват членовете на комисията най-малко 1 месец преди заседанието, освен ако има консенсус между членовете на комисията за по-скорошно свикване на заседание;
  6. Комисията може да взима решения само при наличен кворум – 50% + 1 членове присъстващи на заседанието;
  7. Председателят (Секретарят) на комисията организира работата на комисията, води протоколите и пази архива на комисията;
  8. Решенията на Комисията по стандартите за “Удостоверяване на правоспособност по психотерапия според стандартите на БАП” и по процедурата по предлагане на ЕАП за присъждане на ЕСП на български психотерапевти, се предлагат на УС на БАП за утвърждаване след проверка за процедурни пропуски и нарушения;
  9. Този правилник се утвърждава от Общото събрание на БАП.