11. Психотерапия в онлайн среда

Онлайн консултирането и онлайн психотерапията стават все по-популярни през последните години. Не бива да забравяме, че психотерапията е процес, който се осъществява в жив контакт, в присъствието на всички участващи, и само при извънредни обстоятелства може да се извършва онлайн.

Онлайн консултирането има своите специфики и ограничения. Трудно е да се определят рисковете и предизвикателствата на тази форма на контакт, затова не се препоръчва да бъде избирана, освен в извънредни или неотложни обстоятелства.

Кога се налага онлайн форма на психотерапевтични сесии:

    • при болест и/или физическо ограничение;
    • когато клиентът е в чужбина;
    • когато няма достъп до психотерапевтична услуга в близост до местоживеенето (напр. в малко населено място и т.н.).

Рамката на психотерапия се договаря между клиента и психотерапевта и всички съображения описани по-горе важат и в онлайн среда.

В определени случаи не е подходящо сесиите да се провеждат онлайн – например при спешни случаи, при риск за живота и здравето на клиента, когато се налага да се извършва допълнителна социална работа и др.