13. Етични принципи в психотерапията

По-долу, от Етичния кодекс на БАП са цитирани основните ценности и принципи, върху които се гради психотерапевтичната професия:

„Човешките същества са по природа автономни и съзидателни. Всеки човек твори своя собствен живот и колективно ние творим обществото.

 1. Всички човешки същества са с еднаква ценност независимо от раса, вяра, убеждения, националност, пол, социално-икономически статут или сексуална ориентация.
 2. Хората имат правото, отговорността и потенциала да вземат свои собствени решения, да поемат отговорности за своя собствен живот и да функционират автономно.
 3. Хората са отговорни за своето личностно и професионално развитие и за темповете на това развитие.

 

Психотерапевтите зачитат достойнството и ценността на хората и се стремят да опазват и защитават основните права на човека чрез:

 • Лична отговорност;
 • Професионална компетентност;
 • Ценностно базирани и законови стандарти;
 • Конфиденциалност
 • Съблюдаване на благополучието и личностното развитие на клиента;
 • Етични взаимоотношения с клиентите, обучаващите се и колегите;
 • Етика на публичните изяви
 • Етика в провеждането на оценки, методики, интервенции, експертни заключения и изследвания;
 • Всички аспекти на психотерапевтичния процес са обвързани с информираното съгласие на клиента;
 • Участие на клиента в психотерапевтичния процес;
 • Гарантиране конфиденциалността на достъпа и съхранението на личните данни на клиентите“.

 

По-подробна информация можете да прочетете на сайта на на БАП:

https://psychotherapy-bg.org/code-ethics-2021/