12. За етиката в психотерапията

Психотерапевтичният процес е възможно да носи дискомфорт в някои етапи, тъй като се дискутират трудни и болезнени лични теми, а психотерапевтът ни дава възможност да ги погледнем от различни ъгли.

Психотерапевтичното взаимоотношение се отличава от всяко друго междуличностно или професионално взаимодействие. То се опира на определени ценности и принципи, които позволяват да се случва психотерапевтичният процес.

Основни ценности, върху които се гради психотерапевтичната професия и които са залегнали в Етичния кодекс на БАП, са:

Човешките същества са по природа автономни и съзидателни. Всеки човек твори своя собствен живот и колективно ние творим обществото.

Всички човешки същества са с еднаква ценност независимо от раса, вяра, убеждения, националност, пол, социално-икономически статут или сексуална ориентация.

Хората имат правото, отговорността и потенциала да вземат свои собствени решения, да поемат отговорности за своя собствен живот и да функционират автономно.

Хората са отговорни за своето личностно и професионално развитие и за темповете на това развитие.

Професионалните принципи, зад които застава БАП, са базирани на научни изследвания, консенсус в професионалната общност и етични кодекси на съсловните организации, представящи психотерапевтичните школи.

Основни принципи на работа в психотерапията са:

    • поверителност/ конфиденциалност;
    • терапевтична неутралност;
    • определени граници на отношенията.

Какво означават тези принципи?

Поверителност/ конфиденциалност

В хода на своята работа психотерапевтите имат основното задължение да зачитат поверителността на информацията, споделяна от нас. Психотерапевтите разкриват тази информация на трети лица само с наше изрично съгласие (или на наш законен представител). Изключение от този принцип е възможно само при необичайни обстоятелства, при които би възникнала сериозна опасност за нас или за други хора, както и във всички необходими случаи, предвидени от закона. Още при започване на работа, психотерапевтът ни информира за границите на поверителността. В някои служби и центрове за психотерапия е възможно да поискат от нас да дадем в писмена форма съгласието си за разкриване на някаква информация пред трети лица/ институции.

Терапевтична неутралност

Това означава, че психотерапевтът се въздържа от директни съвети, от изказване на морални оценки, критика и обсъждане на свои проблеми. Загрижеността и неутралната позиция са две различни неща, но обединени в едно цяло – добронамерена неутралност, като се осигурява баланс между неутралността (уважителна дистанция) и подкрепата.

Позицията на неутралност се опира на зачитането на другия като самостоятелна личност, на способността му сам да прави важните избори в живота си, да взима решения и да носи отговорност за тях.

Определени граници на отношенията

Това са границите, които психотерапевтите спазват, за да гарантират етичното професионално отношение, което създава условия за осъществяването на психотерапията. Психотерапевтите избягват отношения, които биха могли да ограничат неутралността им или да създадат конфликт на интереси – двусмислени връзки или отношения, в които човек участва с две или повече роли едновременно. Примери за такива двойствени взаимоотношения включват близки приятелства, интимни отношения, роднински връзки, служебни отношения, свързани с йерархия, и т.н.

Психотерапевтът не търси контакт с нас извън определените сесии и извън договорената рамка с цел да създава неформални/приятелски/интимни отношения.

Психотерапевтът не споделя с нас конфиденциална информация за други свои клиенти.

Психотерапевтът не ни насърчава да му/ѝ правим подаръци или друг тип услуги, както и сам не ни прави лични услуги.

Психотерапевтът следва да е неутрален по отношение на нашите убеждения, националност, пол, раса, вяра, политически възгледи, социално-икономически статут или сексуален избор.

Пълният Етичен кодекс на БАП може да бъде намерен на сайта на асоциацията: http://www.psychotherapy-bg.org/code-ethics-2021/