14. В какви случаи и как можем да подадем сигнал за нарушаване на професионалните етични принципи в психотерапията?

DSC_0078 rБългарска асоциация по психотерапия (БАП), както и отделните професионални асоциации, членуващи в нея (т.нар. групови членове) имат Комисии по етика. В случай на неетична практика можем да се обърнем към Комисията по етика на БАП или към Комисията по етика на съответната асоциация (списък по-долу), за да зададем въпрос, да получим допълнителна информация или за да подадем жалба.

Важно е, преди да се обърнем към Комисията по етика, да сме сигурни, че сме опитали да изясним и да коментираме директно проблемите с психотерапевта или службата, по повод които сме решили да подадем жалба.

 

 

 

 

ПРОЦЕДУРИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАРУШЕНИЯТА НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС

  1. Нарушенията на ЕК (Етичния кодекс) се разглеждат задължително, независимо дали представляват закононарушения и се преследват по силата на други закони на Република България.
  2. Сведения за нарушенията на етичните норми могат да постъпват както от клиенти, така и от колеги или стажанти – обучаващи се колеги.

2.1. Ако член на БАП получи информация за нарушение на етичните норми от свой колега (член на асоциацията), той е задължен да се опита да реши проблема помежду им, като разговаря със засегнатата страна и със своя колега.

2.2. Ако това се окаже невъзможно или нарушението е толкова голямо, че получилият информация колега сметне, че то превишава неговата компетентност, то той се обръща по установения ред към Комисията по етика.

  1. Заявленията за нарушения трябва задължително да се представят в писмен вид, с подробно излагане на аргументи за нарушенията на ЕК. Те трябва да са подписани с пълното име и адрес на заявителя.

3.1. Анонимни или устно направени заявления не се разглеждат.

3.2. Независимо до кой от органите на ръководство на БАП са адресирани, заявленията задължително се препращат на председателя на Комисията по етика (КЕ).

  1. Заявленията се разглеждат от КЕ, която е упълномощена да взема окончателните решения.

4.1. Председателят на КЕ е длъжен да свика нейните членове в десетдневен срок от получаване на заявлението.

4.2. КЕ определя докладчик по заявлението, който е длъжен да изслуша страните, да събере необходимите сведения и да ги предостави на комисията.

4.3. Докладчикът представя в писмен вид своето заключение на КЕ.

  1. КЕ от своя страна приема заключението на докладчика и, ако е нужно, отново изслушва страните, проверява всички документи и прави съответните експертизи предвидени от стандартите на Асоциацията.

5.1. Ако комисията не е удовлетворена от разследването, тя може да определи нова експертиза и нов докладчик.

5.2. В срок от един месец след постъпване на оплакването КЕ съобщава своето заключение.

5.3. Членовете на БАП представят на КЕ всички налични сведения и документи във връзка с нейни разследвания.

  1. КЕ взима своите решения по представените заявления с обикновено мнозинство.

6.1. Заключенията на КЕ се представят в писмен вид на Управителния съвет на БАП, като копия от него се изпращат на засегнатите страни.

6.2. Заключенията на КЕ могат само да потвърдят или отхвърлят точките от заявлението за нарушение на ЕК. Тя не определя и не налага санкции, но може да препоръча за члена на Асоциацията, нарушил ЕК, някаква форма на супервизия, тренинг или обучение.

6.3. Решения, свързани с членството в Асоциацията на провинил се неин член, може да взема само общото събрание съгласно устава.

6.4. Решенията и експертизите на КЕ са окончателни и са валидни за срок от шест месеца.

  1. Всички разследвания и заключения на КЕ са конфиденциални и не подлежат на разгласяване без съгласието на засегнатите страни.