16. Каква е разликата между психологично консултиране и психотерапия?

Психологичното консултиране е професионална дейност, която е от компетенцията на дипломирания психолог или психотерапевт.

● Психологичното консултиране е краткосрочно, с продължителност от няколко сесии до 6 месеца.
● Обичайно то е ориентирано към подпомагане на хора, имащи конкретни ситуативни житейски проблеми (поведенчески, емоционални, клинични и др.), които може да са свързани със силно напрежение, стрес, загуба или болка.
● С помощта на психолога или психотерапевта се обсъждат споделените от клиента преживявания. Работи се върху разбирането и осмислянето на емоциите, като клиентът може да види по-ясно вътрешните си процеси и може да вземе конкретно решение, ако търси такова, или да намери допълнителни възможности и гледни точки. Важно е да се отбележи, че при психологическото консултиране не се постига осъзнатост за дълбинните вътрешни конфликти, личностна промяна и зрялост.
● В психологичното консултиране се използват разговорни подходи, тестови методики, съветване, менторство, психообучение, съвместно търсене на нови решения, планиране на важни за клиента събития и т.н.
● Работи се с присъщите за клиента стратегии и ресурси, с оглед разгръщането на потенциала му за справяне.
● Психологичното консултиране не предполага продължителна във времето дълбинна лична психотерапия и личностно развитие.

 

Психотерапията, от своя страна:

● Се осъществява от психотерапевт, който е официално сетрифициран с правоспособност да практикува в определена психотерапевтична школа.
● Психотерапията в голяма степен се основава на терапевтичната връзка между психотерапевт и клиент.
● Психотерапията се гради върху дългосрочност и регулярност на отношенията между клиент и психотерапевт и взаимна ангажираност в процеса.
● Психотерапията продължава с години, с честота на психотерапевтичните сесии между една и пет в седмицата (напр. в психоанализата). В някои случаи, в зависимост от подхода, е възможно сесиите да се осъществят веднъж на две седмици (например във фамилната терапия и т.н.).
● Психотерапията предполага задълбочена работа, засягаща различни нива и аспекти на личността и създаваща възможност за тяхното осъзнаване, осмисляне и промяна, което води към вътрешна интегрираност. Осветляват се и се преработват различни модели на поведение, защитни механизми, негативни вярвания, дисфункционални начини за общуване и свързване, травматични преживявания, загуби, зависимости, физическо или емоционално насилие, автоагресия и т.н.
● Психотерапията е насочена към подпомагане на индивида, двойката или групата в процесите на цялостно личностно израстване и развитие.
● Психотерапията се ангажира с повтарящите се или хронични състояния и страдания.

Трябва да имаме предвид, че психотерапевт може да предложи и психологично консултиране, но психолог, който не е обучен в определена психотерапевтична школа, няма професионална подготовка да предложи психотерапия.