17. Какъв специалист е подготвен, сертифициран и способен да практикува психотерапия?

Психотерапията е надграждаща специализация за различни видове психично-здравни и хуманитарни професии.

Психотерапия може да се практикува от всеки един от изброените специалисти, но само ако има допълнителна квалификация в призната психотерапевтична школа, отговаряща на стандартите за обучение, подготовка и правоспособност според Българска асоциация по психотерапия и Европейската асоциация по психотерапия.

 

Психотерапевтите са специалисти, които, след като са завършили висшето си образование (най-често психология, медицина, социална работа, филология, философия, педагогика или др.), са специализирали психотерапия според стандартите в някоя от признатите школи на психотерапията.

Това е допълнителна квалификация, която предполага не само познаване на закономерностите в психичното развитие и във функционирането на човека. Необходими са познания за дълбинните процеси в нивата на психичната дейност, както и умения за психотерапевтична въздействие, общи и специфични за всяка психотерапевтична школа.

Психотерапевтите провеждат психотерапевтични сесии с клиенти, като описахме по-горе.

 

Психолози – те имат университетско образование по психология. Те могат да провеждат психологическа диагностика, различни психометрични тестове и изследвания, да провеждат психологични консултации и обучения за овладяване на социални умения; да правят експертни оценки и да координират различни работни срещи в институциите. Психолозите имат различна специализация, в зависимост от контекста в който практикуват – напр. училищни психолози, трудови и организационни психолози, авиационни психолози, клинични психолози, спортни психолози, криминални психолози, експериментални психолози и т.н. Някои от психолозите могат да имат и допълнителна специализация по психотерапия в една от психотерапевтичните школи.

 

Клинични психолози – това е допълнително придобита специалност “Клинична психология”, която позволява да се прави клинична психологична диагностика. Клиничните психолози притежават обхватни познания за психичното здраве и промените, предизвикани от болестта. Те умеят да водят амбулаторни или стационарни групи за социална адаптация; да правят кризисна интервенция; да работят за адаптирането на болния човек за живот с болестта.

 

Психоонколозите консултират или провеждат психотерапия с пациенти с онкологични заболявания, техните близки и лекуващите екипи. Те работят основно в болнична среда – клиники и отделения по медицинска онкология и лъчетерапия, комплексни онкологични центрове, здравни заведения от доболничната помощ и кабинети.

 

Психиатрите са лекари, които са завършили медицина и след това са специализирали психиатрия. Те се занимават с диагностика и лечение на  психични разстройства. Те могат да работят в психиатрични болници или в амбулаторни практики за извънболнично лечение. Психиатрите са единствените психичноздравни специалисти, които имат право да предписват медикаменти за лечение на психичните разстройства. Някои от психиатрите имат сключен договор със здравната каса в България (НЗОК), което им позволява да провеждат безплатни амбулаторни психиатрични прегледи и консултации за здравноосигурените лица. Някои от психиатрите могат да имат допълнителна специализация по психотерапия в дадена психотерапевтична школа. Важно е да се знае, че психотерапията не се покрива от здравната каса. Безплатните прегледи, които се покриват от НЗОК, не са психотерапия.

 

Психоаналитици – това са професионалисти, преминали дългогодишно високо-специализирано обучение по психоанализа. Обучението е строго регламентирано, извършва се в специализирани психоаналитични институти и включва три основни компонента: лична психоанализа, теоретична подготовка, клинична работа под супервизия. Психоаналитикът принадлежи към определена професионална група (общество или дружество), която поддържа и гарантира професионалната му позиция.