7. Как да намерим подходящ психотерапевт?

Има различни пътища за намиране на психотерапевт. Независимо от това кой път ще изберем, е необходимо да се уверим предварително, че избраният от нас психотерапевт има правоспособност да практикува психотерапия и че принадлежи към професионална организация, която може да гарантира неговата квалификация и качество на работа.

Също така е необходимо ние самите да имаме усещането, че психотерапевтът ни пасва, за да можем да му се доверим и да споделяме лични теми и проблеми.

  • Един от начините да намерим психотерапевт е да се консултираме с човек, на когото имаме доверие –лекуващ лекар, колега, училищен психолог и т.н. и той да ни насочи към психотерапевт, с когото работи или когото познава от личен или професионален опит. Много хора предпочитат този вариант “от човек на човек”, тъй като той създава предпоставка за доверие.
  • Друг вариант е търсенето на психотерапевт в интернет. Напоследък това се оказва много разпространен подход. В този случай също следва да се уверим, че психотерапевтът принадлежи към определена професионална асоциация. Тази принадлежност гарантира определено ниво на квалификация и придържането към професионалните етични ценности и правила. Ако психотерапевтът е част от такава асоциация, това е предпоставка той да е в постоянна връзка и обмен със своите колеги, които в значителна степен познават работата му и могат да гарантират за нея. Ако открием името на психотерапевта в списъка от членове или регистъра на дадена професионална асоциация, винаги можем да направим запитване с имейл или се свържем по телефона със съответната асоциация за препоръка. Трябва да имаме предвид, че честото присъствие в медиите и широката популярност на някои психотерапевти може да бъде подвеждащо и не е гаранция за качеството на тяхната работа. Затова е важно да имаме допълнителна препоръка за тях.
  • Можем да се поинтересуваме също от служби, които работят по конкретния проблем, във връзка с който търсим психотерапевтична помощ – например, преживяно насилие, включително и сексуално, разстройство на храненето, висока тревожност и т.н.. Психотерапевтите, които работят в подобни специализирани служби също трябва да бъдат свързани с професионалните психотерапевтични асоциации. Когато имаме тази информация, при съмнение винаги можем да се обърнем към професионалната психотерапевтична асоциация за справка, както е описано в горния параграф.
  • В някои служби съществуват възможности за провеждане на психотерапевтични сесии на редуцирани цени със специализанти, които работят под супервизия. Отговорност на психотерапевта-специализант е да ни информира за това на какъв етап от обучението си е, какво означава работа под супервизия и кой е неговия супервизор или обучаваща организация. Бихме могли да намерим информация за супервизора и обучаващата организация, както е описано по-горе.

Важно! Списък на професионалните психотерапевтични асоциации можете да откриете в раздел 15. Как да се свържете със съответната психотерапевтична модалност от Пътеводителя.

За да намерим подходящ психотерапевт, може да направим и справка в националния Регистър на психотерапевтите на Българска асоциация по психотерапия.

Българска асоциация по психотерапия (БАП) е професионална асоциация на национално ниво (т.н. обединяваща асоциация „шапка“). В нея членуват отделни психотерапевти, а също и различни психотерапевтични асоциации, т.нар. групови членове, които представляват психотерапевтични школи/ направления в България. БАП е член на Европейската асоциация по психотерапия (ЕАП) и е Национална обединяваща организация и Национална акредитираща организация за квалификацията „психотерапевт“.

БАП поддържа Регистър на психотерапевтите.

Регистърът на психотерапевтите не е идентичен със списъка на членовете на БАП.

Асоциациите на различните школи имат списък от членовете на сайта си, който е отделен списък от Регистъра. Повечето асоциации поддържат Регистър на практикуващите психотерапевти или са в процес на създаване на такъв. Най-често списъкът от членове съдържа имената на психотерапевтите, които са квалифицирани, завършили са обучението си в определено квалификационно ниво или са в процес на обучение.

Трябва да имаме предвид, че практикуващите психотерапевти имат задължение след завършване на обучението си да се грижат за поддържане нивото на своята квалификация във времето – да участват в продължаващи обучения, конференции, да правят доклади и презентации, да ползват супервизия, когато имат професионални дилеми и като цяло да бъдат част от професионална общност и никога да не работят в изолация. (Винаги можем да се обърнем към съответната асоциация, напр. с имейл или по телефона и да попитаме дали даден психотерапевт от списъка с членове и е активно практикуващ.)