8. Как да намерим подходящ психотерапевт?

Има различни пътища за намиране на психотерапевт. Независимо от това кой път ще изберем, е необходимо да се уверим предварително, че избраният психотерапевт има правоспособност да практикува психотерапия, и че принадлежи към професионална организация, която може да гарантира неговата квалификация и качество на работа.

Един от начините да намерим психотерапевт, е да се консултираме с човек, на когото имаме доверие – лекуващ лекар, колега, училищен психолог и т.н., и той да ни насочи към психотерапевт, с когото работи или когото познава от личен или професионален опит. Много хора предпочитат този вариант „от човек на човек”, тъй като той създава предпоставка за доверие.

Друг вариант е търсенето в интернет. В този случай също следва да се уверим, че психотерапевтът принадлежи към определена професионална организация. Тази принадлежност гарантира определено ниво на квалификация и придържането към професионалните етични принципи и стандарти. Ако психотерапевтът е част от такава организация, това е предпоставка той да е в постоянна връзка и обмен със своите колеги, които в значителна степен познават работата му и могат да гарантират за нея. Трябва да имаме предвид, че честото присъствие в медиите и широката популярност на някои психотерапевти може да бъде подвеждащо и не е гаранция за качеството на тяхната работа.
Можем да се поинтересуваме също от служби, които работят по конкретния проблем, във връзка с който търсим помощ – например преживяно насилие, зависимост, разстройство на храненето и т.н. Психотерапевтите, които работят в подобни специализирани служби, също трябва да бъдат свързани с професионалните психотерапевтични организации.

В някои служби съществуват възможности за провеждане на психотерапевтични сесии на редуцирани цени със специализанти, които работят под супервизия.

 

Важно! Списък на професионалните психотерапевтични асоциации можете да откриете в раздел Как да се свържете със съответната психотерапевтична школа от Пътеводителя.

 

За да намерим подходящ психотерапевт, може да направим и справка в националния Регистър на психотерапевтите на Българска асоциация по психотерапия.

Българска асоциация по психотерапия (БАП) е професионална асоциация на национално ниво (т.н. обединяваща асоциация „шапка“). В нея членуват отделни психотерапевти, а също и различни психотерапевтични асоциации, т.нар. групови членове, които представляват психотерапевтични школи/ направления в България. БАП е член на Европейската асоциация по психотерапия (ЕАП) и е Национална обединяваща организация и Национална акредитираща организация за квалификацията „психотерапевт“.

БАП поддържа Регистър на психотерапевтите.

Регистърът на психотерапевтите не е идентичен със списъка на членовете на БАП.

Професионалните сдружения/организации на различните психотерапевтични школи обикновено имат списък с членовете на сайтовете си, който е отделен и е различен от Регистъра на БАП. Най-често списъкът от членове съдържа имената на психотерапевтите, които са квалифицирани, завършили са обучението си в определено квалификационно ниво или са в процес на обучение. Повечето организации поддържат собствен Регистър на психотерапевтите от своята школа или са в процес на създаване на такъв.

Трябва да имаме предвид, че практикуващите психотерапевти имат задължение след завършване на обучението си да се грижат за поддържане нивото на своята квалификация във времето – да участват в продължаващи обучения, конференции, да изготвят доклади и презентации, да ползват супервизия и като цяло да бъдат част от професионална общност и да не работят в изолация. Винаги можем да се обърнем към съответната организация на психотерапевтичната школа с конкретно запитване.