15. Каква е разликата между психотерапевт, психоаналитик, психолог и психиатър?

Това не са идентични професии. Специалистите, които ги упражняват, имат различно образование и предоставят различни видове психично-здравни услуги.

Всички тези професии могат да бъдат надградени със специализация по психотерапия в определен психотерапевтичен метод и психотерапевтична школа.

 

Кои са квалифицираните специалисти, които са подготвени, сертифицирани и способни да практикуват психотерапия?

 

Психотерапията е надграждаща специализация за различни видове психично-здравни и хуманитарни професии.

Психотерапевтите са специалисти, които, след като са завършили висшето си образование (най-често психология, медицина, социална работа, хуманитарни науки или др.), са специализирали психотерапия според стандартите в някоя от признатите от БАП и ЕАП школи на психотерапията.

Психотерапията е допълнителна квалификация, която предполага познаване на закономерностите в психичното развитие и във функционирането на човека. Необходими са познания за дълбинните психични процеси, както и умения за психотерапевтично въздействие, общи и специфични за всяка психотерапевтична школа.

Обучението и специализацията на психотерапевтите започва след получаването на магистърска академична степен. Те се осъществяват извън ВУЗ и са с продължителност минимум 4 години. Провеждат се в специализирани организации от сертифицирани обучители, с правоспособност за преподаване на конкретния психотерапевтичен метод. Бъдещите психотерапевти задължително преминават през продължителна лична психотерапия или психоанализа (индивидуална и/или в група), получават теоретична подготовка, клиничен стаж и първоначално работят под супервизия.

 

Психолози – имат университетско образование по психология. Те могат да правят психологическа диагностика, да прилагат психометрични тестове и изследвания, да провеждат психологични консултации и обучения за овладяване на социални умения, да правят експертни оценки и да координират различни работни срещи в институциите. Психолозите имат различна специализация, в зависимост от контекста, в който практикуват – например училищни психолози, трудови и организационни психолози, авиационни психолози, клинични психолози, спортни психолози, криминални психолози, експериментални психолози и т.н.

Важно е да се знае, че университетското образование по психология не дава право на психолога да се занимава с психотерапия. Психотерапията, както уточнихме по-горе, изисква допълнително обучение и квалификация. Някои от психолозите могат да имат и допълнителна специализация по психотерапия в някоя от психотерапевтичните школи. Тогава те са и психолози и психотерапевти.

 

Клинични психолози – те имат допълнително придобита специалност към общата психология. Клиничните психолози притежават детайлни познания за психичното здраве и промените, предизвикани от психичната болест. Те могат да работят и в клинична среда; да правят психологична диагностика; умеят да водят амбулаторни или стационарни групи за социална адаптация; да правят кризисна интервенция; да работят за адаптиране към заболяването/увреждането, установено като хронично или непреодолимо и т.н.

 

Има специалисти, които консултират или провеждат психотерапия с пациенти с онкологични заболявания, техните близки и лекуващите екипи. Те са психоонколози и работят основно в болнична среда – клиники и отделения по медицинска онкология и лъчетерапия, комплексни онкологични центрове, здравни заведения от доболничната помощ и кабинети.

 

Психиатрите са лекари, които са завършили медицина и след това са специализирали психиатрия. Те се занимават с диагностика и лечение на психични разстройства в психиатрични болници или в амбулаторни практики за извънболнично лечение. Психиатрите са единствените психично-здравни специалисти, които имат право да предписват медикаменти за лечение на психичните разстройства. Някои от психиатрите имат сключен договор със здравната каса в България (НЗОК), което им позволява да провеждат безплатни амбулаторни психиатрични прегледи и консултации за здравноосигурените лица. Някои от психиатрите могат да имат допълнителна специализация по психотерапия в дадена психотерапевтична школа. Тогава те са психиатри и психотерапевти. Важно е да се знае, че психотерапията не се покрива от здравната каса. Безплатните прегледи, които се покриват от НЗОК, не са психотерапия.

Психолозите и психотерапевтите не са лекари, съответно не са психиатри. Това означава, че те не могат да предписват медикаменти (освен ако не са завършили и медицина и нямат специализация по психиатрия).

Психотерапията може да се практикува от всеки един от изброените специалисти (психолози, клинични психолози и психиатри) само ако имат допълнителна квалификация в призната психотерапевтична школа, отговаряща на стандартите за обучение, подготовка и правоспособност според Българската асоциация по психотерапия и Европейската асоциация по психотерапия.

 

Психоаналитици – това са специалисти, които прилагат психоанализа като метод за лечение/терапия. Те имат базово обучение по психология, медицина или хуманитарни науки, след което са преминали дългогодишно строго регламентирано психоаналитично обучение, което се осъществява в специализирани психоаналитични институти и включва: лична психоанализа, теоретична подготовка, клинична работа под супервизия.

Психоанализата е специфичен метод на лечение чрез говорене, което се базира на метода на свободните асоциации и намира най-добро приложение в класическата рамка: пациентът е удобно легнал на кушетка и казва всичко, което му идва на ум, без да бъде разсейван или прекъсван от аналитика, който обикновено седи зад кушетката. Това позволява и на двамата партньори в анализата да слушат по-пълно и да размишляват върху онова, което излиза наяве в сесията. Аналитичната сесия обикновено трае 45 или 50 минути и за да се работи задълбочено, за предпочитане е да се провеждат 3, 4 или 5 пъти в седмицата. Психоаналитиците са подготвени да прилагат психоаналитичния метод, както и психотерапия и в различна от описаната по-горе аналитичната рамка – например с по-малка честота на сесиите седмично и използването на стол вместо кушетка. Психоаналитикът принадлежи към национална и международна психоаналитична асоциация, общество или дружество.

 

Психотерапевтите принадлежат към професионална общност, която поддържа и гарантира както тяхната легитимност, така и спазването на професионалния етичен кодекс.

Повече информация може да откриете на сайта на БАП в секцията за Стандарти за обучение по психотерапия.