5. Рамка на психотерапевтичната работа

Рамката на психотерапевтичната работа обхваща договарянето на въпроси като: време, място, продължителност на сесиите и на психотерапията като цяло, честота на срещите, заплащане, пропускане на сесии, отпуски, реагиране при спешни ситуации и др.

Смисълът на рамката е да създава сигурност и предвидимост на ситуацията, ясни очаквания към ролята на психотерапевта и условия за формиране на доверие.

За да бъде ползотворна психотерапията, като клиенти е важно да се ангажираме в процеса, като очакването е да посещаваме навреме уговорените сесии и да сме активни в обсъждането на своите преживявания.

В някои школи, например при психоаналитичната психотерапия и психоанализата, се практикува поемането на дългосрочен ангажимент и част от рамката предполага да се заплащат всички сесии, независимо от закъсненията или отсъствията на пациента.

Заплащането е обвързано с времето и ангажираността, които са необходими за психотерапевтичната работа. В този смисъл, ако срещаме някакъв вид затруднения около заплащането, е добре да коментираме това със своя психотерапевт.

Ако искаме да прекратим психотерапията, винаги можем да обсъдим това със своя психотерапевт. Всяко прекратяване на психотерапевтичния процес е ключов елемент от работата и се отразява върху емоционалния ни живот, тъй като е свързано с преживяване на раздяла. Поради това добрата практика предполага този процес да се случи в сътрудничество между психотерапевта и клиента, като си осигурим необходимото време за преработване на преживяванията ни и приключване на терапията.

Всичко, споделено в кабинета на психотерапевта, остава поверително. Съществуват някои специфични случаи обаче, в които всеки психотерапевт е длъжен да наруши частично поверителността и е необходимо да ни информира за това. Това се налага в случаи, в които има висок риск от самоубийство, насилие над дете (по Закона за закрила на детето) или има официално изискване от Полицията и други институции, ангажирани с разследвания или съдебни дела във връзка с нарушаване на закона. В тези случаи психотерапевтът е длъжен да ни информира какви стъпки ще предприеме, и да ги обсъди с нас. Извън посочените случаи според „Професионалния кодекс за практикуване на психотерапия“ на БАП нищо от споделеното в психотерапевтичните сесии няма да бъде оповестено извън кабинета.

DSC_0095 r